"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name79. An-Nazi'at
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Wan - NAAZI - 'AATI gharqaa;

2.Wan - naashitaati nashtaa;

3.Was - saabihaati sabhaa.

4.Fas - saabiqaati sabqaa.

5.Fal - mudabbiraati 'amraa.

6.Yawma tarjufur - raajifah.

7.Tatba - 'u - har - Raadifah:

8.Quluubuny - Yawma - 'izinw - waajifatun.

9.'Absaaruhaa khaashi - 'ah.

10.Yaquuluuna 'a - 'innaa la - mar - duuduuna fil - haafirah?

11.'A - 'izaa kunnaa 'izaamannakhirah?

12.Qaaluu tilka 'izan - karratun khaasirah!

13.Fa - 'innamaa hiya - zajratunw - Waahidatun.

14.Fa - 'izaa hum - bis - saahirah.

15.Hal - 'ataaka hadiisu Muusaa?

16.'Iz naadaahu Rabbuhuu bil - waadil - muqaddasi Tuwaa:

17.'Izhab 'ilaa Fir - 'awna 'innahuu taghaa;

18.Faqul hal - laka 'ilaaa 'an tazakkaa?

19.Wa 'ahdiyaka 'ilaa Rabbika fatakhshaa?

20.Fa - 'araahul - 'Aayatal - kubraa.

21.Fa - kazzaba wa 'asaa:

22.Summa 'adbara yas - 'aa.

23.Fa - hashara fa - naadaa.

24.Fa - qaala 'ana Rabbukumul - 'a' - laa.

25.Fa - 'akhaza - hullaahu nakaala 'Aakhirati wal - 'uulaa.

26.'Inna fii zaalika la - 'ibaratal - limany - yakh - shaa.

27.'A - 'antum 'ashaddu khalqan 'amis - samaaa? Banaahaa:

28.Rafa - 'a samkahaa fa - sawwaahaa.

29.Wa 'aghtasha laylahaa wa 'akhraja duhaahaa.

30.Wal - 'arda ba' - da zaalika dahaahaa;

31.'Akhraja minhaa maaa - 'ahaa wa mar - 'aahaa;

32.Wal jibaala 'arsaahaa;

33.Mataa - 'al - lakum wa li - 'an - 'aamikum.

34.Fa - 'izaa jaaa - 'atit - taaammatul - Kubraa.

35.Yawma yatazakkarul - 'insaanu maa sa - 'aa.

36.Wa burrizatil - Jahiimu li - many - yaraa.

37.Fa - 'ammaa man - taghas.

38.Wa 'aasaral - hayaatad - dunyaa.

39.Fa - 'innal - Jahiima hiyal - ma' - waa.

40.Wa 'ammaa man khaafa Maqaama Rabbihii wa nahan - nafsa 'anil - hawaa.

41.Fa - 'innal - Jannata hiyal - ma' waa.

42.Yaaa - 'aluunaka 'anis - Saa - 'ati 'ayyaana mursaahaa?

43.Fiima 'anta min - zikraahaa?

44.'Ilaa Rabbika Muntahaahaa.

45.'Innamaaa 'anta munziru many - yakhshaahaa.

46.Ka - 'annahum Yawma yarawnahaa lam yalbaasuuu 'illaa 'ashiyyatan 'aw duhaahaa!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN