"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name78. An-Naba'
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.AMMA yatasaaa - 'aluun?

2.'Anin - Naba - 'il - Aziim.

3.'Allazii hum fiihi mukhtalifuun.

4.Kallaa sa - ya' lamuuna!

5.Summa kallaa sa - ya' lamuun!

6.'alam naj - 'alil - 'arda mihaadaa.

7.Wal - jibaala 'awtaadaa.

8.Wa khalaqnaakum 'azwaajaa.

9.Wa ja - 'alnaa nawmakum subaataa.

10.Wa Ja - 'alnal - layla libaasaa.

11.Wa ja - 'alnan - nahaara ma - 'aashaa?

12.Wa banaynaa fawqakum sab - 'an - shidaadaa.

13.Wa ja - 'alnaa Siraajanw - wah - haajaa?

14.Wa 'anzalnaa minal - mu' - siraati maaa - 'an - sajjaajaa.

15.Li - nukhrija bihii habbanw - wa nabaataa.

16.Wa Jannaatin 'alfaafaa?

17.'Inna Yawmal - Fasli kaana miiqaataa.

18.Yawma yunfaku fis - Suuri fa - ta'tuuna - 'afwaajaa:

19.Wa futihatis - samaaa - 'u fakaanat 'abwaabaa.

20.Wa suyyiratil - jibaalu fa - kaanat saraabaa.

21.'Inna Jahannama kaanat mirsaadaa.

22.Lit - taaghiina ma - 'aabaa:

23.Laabisiina fiihaaa 'ahqaabaa.

24.Laa yazuuquuna fiihaa bardanw - wa laa sharaabaa.

25.'Illaa hamiimanw - wa ghassaaqaa.

26.Jazaaa - 'anw - wifaaqaa.

27.'Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa.

28.Wa kazzabuu bi - 'Aayaaatinaa kizaabaa.

29.Wa kulla shay - 'in 'ahsaynaahu kitaabaa.

30.Fa - zuuquu falan - naziidakum 'illaa 'azaabaa.

31.'Inna lil - Muttaqiina mafaazaa;

32.Hadaaa - 'iqa wa 'a' - naabaa;

33.Wa kawaa - 'iba 'atraabaa;

34.Wa ka' - san - dihaaqaa.

35.Laa - yasma 'uuna fiihaa laghwanw - wa laa kizzaabaa;

36.Jazaaa - 'am - mir - Rabbika 'ataaa - 'an hisaabaa.

37.Rabbis - samaawaati wal - 'ardi wa maa baynahumar - Rahmaani laa yamlikuuna minhu khitaabaa.

38.Yawma yaquumur - Ruuhu wal - malaaa - 'ikatu saffal - laa yatakallamuuna 'illaa man 'azina lahur - Rahmaanu wa qaala sawaabaa.

39.Zaalikal - Yawmul - Haqq: famansh - aaa - 'attakhaza 'ilaa Rabbihii ma - 'aabaa!

40.'Innaaa 'anzarnaakum 'Azaaban - qariibaa. Yawma yanzurul - mar - 'u maa qaddamat yadaahu wa yaquulul - kaafiru yaa - laytanii kuntu turaabaa!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN