"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name80. 'Abasa
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.'ABASA wa tawallaaa.

2.'An - jaaa - 'ahul - 'a' - maa.

3.Wa maa yudriik ala - 'allahuu yazzakkaaa?

4.'Aw yazzakkaru fa - tanfa - 'ahuz - Zikraa?

5.'Ammaa manis - taghnaa.

6.Fa - 'anta lahuu tasaddaa;

7.Wa maa 'alayka 'allaa yazzakkaa.

8.Wa 'ammaa man - jaaa - 'aka yas - 'aa.

9.Wa huwa yakhshaa.

10.Fa - 'anta 'anhu talahhaa.

11.Kallaaa 'innahaa Tazkirah:

12.Fa - man - shaaa - 'a zakarah.

13.Fii - suhufim - mukarramah.

14.Marfuu - 'atim - mutahharah.

15.Bi - 'aydii safarah.

16.Kiraamim - bararah.

17.Qutilal - 'insaanu maaa 'akfarah?

18.Min 'ayyi shay - 'in khalaqah?

19.Min - nutfah: khalaqahuu faqaddarah;

20.Summas - sabiila yassarah;

21.Summa 'amaatahuu fa - 'aqbarah;

22.Sunna 'izaa shaaa - 'a 'ansharah.

23.Kallaa lammaa yaqdi maaa 'amarah.

24.Fal - yanzuril - 'insaanu 'ilaa Taa 'aamihii:

25.'Annas sababnal - maaa - 'a sabbaa,

26.Summa shaqaqnal - 'arda shaqqaa;

27.Fa - 'ambatnaa fiihaa Habbaa,

28.Wa 'inabanw - wa qadbaa.

29.Wa zay - tuunanw - wa nakhlaa.

30.Wa hadaaa - 'iqa ghulbaa.

31.Wa faakihatanw - wa 'abbaa,

32.Mataa - 'al - lakum wa li - 'an - 'aamikum.

33.Fa - 'izaa jaaa - 'atis - Saaakhkhah,

34.Yawma yafirrul - mar - 'u min 'akhiihi.

35.Wa 'ummihii wa 'abiihi.

36.Wa saahibatihii wa baniih.

37.Li - kullimri - 'im - minhum Yawma - 'izin - sha' - nuny - yaghniih.

38.Wujuuhuny - Yawma - 'izim - musfirah.

39.Daahikatun - mustabashirah.

40.Wa wujuuhuny - Yawma 'izin 'alayhaa - ghabarah;

41.Tarhaquhaa qatarah:

42.'Ulaaa-'ika humul-kafara-tul-Fajarah.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN