"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name77. Al-Mursalat
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.WAL - MURSALAATI 'urfaa.

2.Fal - 'aasifaati 'asfaa.

3.Wan - naashiraati nashraa.

4.Fal - faariqaati farqaa.

5.Fal - mul - qiyaati zikraa.

6.'Uzran 'aw nuzraa;

7.'Innamaa tuu - 'aduuna la - waaqi'.

8.Fa - 'izan - nujuumu tumisat;

9.Wa 'izas - samaaa - 'u furijat;

10.Wa 'izal - jibaalu nusifat;

11.Wa 'izar - rusulu 'uqqitat;

12.Li - 'ayyi Yawmin 'ujjilat?

13.Li - Yawmil - Fasl

14.Wa maaa 'adraaka maa Yawmul - Fasl?

15.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

16.'Alam nuh - likil - 'awwaliin?

17.Summa nutbi - 'uhumul - 'aakhiriin.

18.Kazaalika naf - 'alu bil - mujrimiin.

19.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - Mukazzibiin!

20.'Alam nakh - lukum - mim - maaa - 'immahiin?

21.Faja - 'alnaahu fii qaraarim - makiin.

22.'Ilaa qadarim - ma'- luum?

23.Faqadamaa fani' - mal - Qaadiruun.

24.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

25.'Alam naj - 'alil - 'arda kifaatan.

26.'Ah - yaaa - 'anw - wa 'amwaataa.

27.Wa ja - 'alnaa fiihaa rawaasi - ya shaami - khaatinw - wa 'as - qaynaakum maaa - 'an - furaataa?

28.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

29.'Intaliquuu 'ilaa maa kuntum - bihii tukazzibuun:

30.'Intaliquuu 'ilaa zillinzii salaasi shu - 'ab.

31.Laa zaliilinw - wa laa yughnii minal - lahab

32.'Innahaa tarmii bi - shaararin - kal - qasr.

33.Ka - 'annahuu jimaalatun - surf.

34.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

35.Haazaa Yawmu laa yantiquun.

36.Wa laa yu' - zanu lahum fa - ya' taziruun.

37.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

38.Haazaa Yawmul - Fasl! Jama' - naakum wal - 'aw - waliin!

39.Fa - 'in kaana lakum kaydun fa - kiiduun!

40.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

41.'Innal - Muttaqiina fii zilaalinw - wa 'uyuun.

42.Wa fawaakiha mimmaa yashtahuun.

43.Kuluu wash - rabuu haniii 'am bimaa kuntum ta' maluun.

44.'Inna kazaalika najzil Muhsi - niin.

45.Way luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin!

46.Kuluu wa tamatta - 'uu qaliilan 'innakum - mujrimuun.

47.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - Mukazzibiin!

48.Wa 'izaa qiila lahumur - ka - 'uu laa yarka 'uun.

49.Way - luny - Yawma - 'izil - lil - Mukazzibiin!

50.Fabi - 'ayyi Hadiisim - ba' - dahuu yu' - minuun?

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN