"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name52. At-Tur
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Wat - Tuur;

2.Wa Kitaabim - Mastuur.

3.Fii Raqqim - manshuur;

4.Wal - Baytil - ma' - muur;

5.Was - Saqfil - marfuu';

6.Wal - Bahril - masjuur;

7.'Inna 'Azaaba Rabbika lawaaqi';

8.Maa lahuu min - daafi';

9.Yawma tamuurus - samaaa - 'u mawraa.

10.Wa tasiirul - jibaalu sayraa.

11.Fa - way - luny - Yawma - 'izil - lil - mukazzibiin.

12.'Allaziina hum fil khawdiny - yal - 'abuun.

13.Yawma yuda' - 'uuna 'ilaa Naari Jahannama da' - 'aa.

14.Haazihin - Naarullatii kuntum - bihaa tukazzibuun!

15.'Afa - sihrun haazaaa 'am - 'antum laa tubsiruun?

16.'Is - lawhaa fasbiruuu 'awlaa tasbiruu: sawaaa - 'un 'alaykum: 'innama tujzawna maa kuntum ta' - maluun.

17.'Innal - Muttaqiina fii Jannaatinw - wa Na - 'iim.

18.Faakihiina bimaaa 'aataahum Rabbuhum, wa waqaahum Rabbuhum 'Azaabal - Jahiim.

19.Kuluu washrabuu haniii - 'am - bimaa kuntum ta'- maluun.

20.Muttaki - 'iina 'alaa sururim - masfuufah: wa zawwaj - naahum - bi - huurin 'iin.

21.Wallaziina 'aamanuu wattaba - 'at hum zurriyyatuhum - bi - 'iimaanin 'al - haqnaa bihim zurriy - yatahum wa maaa 'alatnaahum - min 'amalihim - min shay' kullum - ri - 'im - bimaa kasaba rahiin.

22.Wa 'amdadnaahum - bi - faakihatinw - wa lahmim - mim - maa yashtahuun.

23.Yatanaaza - 'uuna fiihaa ka' - sal - laa lagh - wun - fiihaa wa laa ta' - siim.

24.Wa yatuufu 'alayhim ghilmaanul - lahum ka - 'annahum Lu' - lu - 'um maknuun.

25.Wa 'aqbala ba' - duhum 'alaa ba' - diny - yatasaaa - 'aluun.

26.Qaaluuu 'innaa kunnaa qablu fiii 'ahlinaa mushfiqiin.

27.Famannallaahu 'alaynaa wa waqqnaa 'Azaabas - Samuum.

28.'Innaa kunnaa min - qablu nad - 'uuh: 'innahuu Huwal - Barrur - Rahiim!

29.Fazakkir famaaa 'anta bi - Ni' - mati Rabbika bi - kaahi - ninw - wa laa majnuun.

30.'Am yaquuluuna Shaa - 'irun - natarab - basu bihii raybal - manuun!

31.Qul tarabbasuu fa - 'innii ma - 'akum - minal - mutarab - bisiin!

32.'Am ta' - muruhum 'ahlaa - muhum - bi - haazaaa 'am hum qawmum taaghuun?

33.'Am yaquuluuna taqaw - walah? Bal laa yu' - minuun!

34.Fal - ya'- tuu bi - hadiisim - mislihiii 'in - kaanuu Saadiqiin!

35.'Am khuliquu min ghayri shay - 'in 'am humul - khaaliquun?

36.'Am khalaqus - samaawaati wal - 'ard? Bal - laa yuuqinuun.

37.'Am 'indahum khazaaa - 'inu Rabbika 'am humul - musay - tiruun?

38.'Am lahum sullamuny - yastami - 'uuna fiih? Falya' - ti mustami - 'uhum - bi - sultaanim - mubiin.

39.'Am lahul - banaatu wa lakumul - banuun?

40.'Am tas - 'aluhum 'ajran - fahum mim - maghramim - musqaluun?

41.'Am 'indahumul - Ghaybu fahum yaktubuun?

42.'Am yuriiduuna kay - daa? Fallaziina kafaruu humul -makiiduun!

43.'Am lahum 'ilaahun ghayrullaah? Subhaanallaahi 'ammaa yushrikuun!

44.Wa 'iny - yaraw kisfam - minas - samaaa - 'I saaqitany - yaquuluu sahaabum - markuum!

45.Fazarhum hattaa yulaaquu Yawma - humullazii fiihi yus - 'aquun.

46.Yawma laa yughnii 'anhum kayduhum shay - 'anw - wa laa hum yunsaruun.

47.Wa 'inna lillaziina zalamuu 'azaaban duuna zaalika wa laakinna 'aksarahum laa ya' - lamuun.

48.Wasbir li - hukmi Rabbika fa - 'innaka bi - 'a' - yuninaa wa sabbih bi - Hamdi Rabbika hiina taquum.

49.Wa minal - lay - li fasabbihhu wa 'idbaaran - nujuum!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN