"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name51. Az-Zariyat
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Waz - Zaariyaati zarwa.

2.Fal - haamilaati wiqran.

3.Fal - jaariyaati yusran.

4.Fal - muqsimaati 'Amran.

5.'Innamaa tuu - 'aduuna la - saadiq;

6.Wa 'innad - Diina lawaaqi'.

7.Was - samaaa - 'I zaatil - Hubuki.

8.'Innakum lafii qawlim - mukhtalif;

9.Yu' - faku 'anhu man 'ufik.

10.Qutilal - khar - raasuun.

11.'Allaziina hum fii ghamratin - saahuun:

12.Yas - 'aluuna 'ay - yaana Yawmud - Diin?

13.Yawma hum 'alan - Naari yuftanuun!

14.Zuuquu fitnatakum! Haazallazii kuntum - bihii tasta' - jiluun!

15.'Innal - Muttaqiina fii jannaatinw - wa 'uyuun.

16.'Aakhiziina maaa 'aataahum Rabbuhum: 'innahum kaanuu qabla zaalika Muhsiniin.

17.Kaanuu qaliilam - minal - layli maa yahja - 'uun:

18.Wa bil - 'as - haari hum yastaghfiruun;

19.Wa fiii 'amwaalihim haqqul - lis - saaa 'ili wal mah - ruum.

20.Wa fiii 'ardi 'Aayaatul - lil - Muuqiniin.

21.Wa fiii 'anfusikum 'afalaa tubsiruun?

22.Wa fis - samaaa - 'I Rizqukum wa maa tuu - 'aduun.

23.Fawa - Rabbis - samaaa - 'I wal - 'ard. 'innahuu la - Haqqum - misla maaa 'annakum tantiquun.

24.Hal 'ataaka hadiisu dayfi 'Ibraahiimal - mukramiin?

25.'Iz dakhaluu 'alayhi faqaaluu Salmaamaa! Qaala Salaam! Qawmum - munkaruun.

26.Faraagha 'illaaa 'ahlihii fa - jaaa - 'a bi - 'ijlin - samiin.

27.Faqarrabahuu 'ilayhim Qaala 'alaa ta' - kuluun?

28.Fa - 'awjasa minhum khiiffah. Qaaluu laa takhaf! Wa bash - sharuuhu bi - ghulaamin - 'aliim.

29.Fa - 'aqbalatim - ra - 'atuhuu fii sarratin - fasakkat wajhahaa wa qaalat 'ajuuzuu 'aqiim!

30.Qaaluu kazaaliki qaala Rabbuk: 'innahuu Huwal - Hakiimul - 'Aliim.

31.QAALA FAMAA KHATBUKUM 'ayyuhal - Mursaluun?

32.Qaaluuu 'innaaa 'ursilnaa 'ilaa qawmim - mujrimiin;

33.Linursila 'alayhim hijaaratam - mintiin.

34.Musawwa - matan 'inda Rabbika lil - musrifiin.

35.Fa - 'akrajnaa man - kaana fiihaa minal - Mu' miniin.

36.Famaa wajadnaa fiihaa ghayra baytim - minal - Muslimiin.

37.Wa taraknaa fiihaaa 'Aayatallil - laziina yakhaafuunal - 'Azaabal - 'alii

38.Wa fii Muusaaa 'iz 'arsalnaahu 'ilaa Fir - 'awna bi - sultaanim - mubiin.

39.Fatawallaa bi - ruknihii wa qaala "saahirun 'aw maj - nuun"!

40.Fa - 'akhaznaahu wa junuudahuu fa - nabaznaahum fil - yammi wa huwa mu - liim.

41.Wa fii Aadin 'iz arsalnaa 'alay - himur - Riihal - 'aqiim:

42.Maa tazaru min - shay - 'in 'atat 'alayhi 'illaa ja - 'alathu kar - ramiim.

43.Wa fii Samuuda 'iz qiila lahum ta - matta - 'uu hattaa hiin!

44.Fa - 'ataw 'an 'Amri Rabbihim fa - 'akhazat - humus - saa - 'iqatu wa hum yanzuruun.

45.Famastataa - 'uu min - qiyaaminw - wa maa kaanuu muntasiriin.

46.Wa Qawma Nuuhim - min qabl: 'in - nahum kaanuu qawman - faasiqiin.

47.Was - Samaaa - 'a banay - naahaa bi - 'aydinw - wa 'Innaa la - muusi - 'uun.

48.Wal - 'arda fa - rashnaahaa fani' - mal - maahiduun!

49.Wa min - kulli shay - 'in khalaqnaa zaw - jayni la - 'allakum tazakkaruun.

50.Fa - firruuu 'ilallaah: 'innii lakum minhu Naziirum - mubiin!

51.Wa laa taj - 'aluu ma - 'allaahi 'ilaahan 'aakhar: 'innii lakum - minhu Naziirum - mubiin!

52.Kazaalika maaa 'atallaziina min - qablihim - mir -Rasuulin 'illaa qaaluu saahirun 'aw - majnuun!

53.'Arawaasaw bih? Bal hum qawmun - taaghuun!

54.Fatawalla 'anhum fa - maaa - 'anta bi - maluun.

55.Wazakkir fa - 'innaz - Zikraa tanfa - 'ul Mu' - miniin.

56.Wa maa khalaqtul - Jinna wal - 'insa 'illaa liya' - buduun.

57.Maaa 'uriidu minhum - mir -Rizqinw - wa maa 'uriidu 'anyyut - 'imuun.

58.'Innallaaha Huwar - Razzaqu Zul - Quwwatil - Matiin.

59.Fa - 'inna lillaziina zalamuu zanuubam - misla zanuubi 'ashaabihim falaa yasta'- jiluun!

60.Fa - way - lul - lillaziina kafaruu miny - Yawmihimullazii yuu - 'aduun!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN