"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name53. An-Najm
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Wan – NAJMI ‘izaa hawaa.

2.Maa dalla Saahibukum wa maa ghawaa.

3.Wa maa yantiqu ‘anil – hawaa.

4.‘In huwa ‘illaa Wahyuny – yuuhaa:

5.‘Allamahuu Shaadiidul – Quwaa.

6.Zuu – mirrah: fastawaa.

7.Wa huwa bil – ‘ufuqil – ‘a'- laa;

8.Summa danaa fatadallaa.

9.Fakaana Qaaba – qawsay – ni ‘aw ‘adnaa;

10.Fa – ‘awhaaa ‘ilaa ‘Abdihii maaa ‘awhaa.

11.Maa kazabal – fu – ‘aadu maa ra – ‘aa.

12.‘Afatumaa – ruunahuu ‘alaa maa yaraa?

13.Wa laqad ra – ‘aahu nazlatan ‘ukhraa.

14.‘Inda Sidratil – muntahaa;

15.‘Indahaa Jannatul – ‘Ma' waa.

16.‘Iz yaghshas – Sidrata maa yaghshaa!

17.Maa zaaghal – basaru wa maa taghaa!

18.Laqad ra – ‘aa min ‘Aayaati Rabbihil – Kubraa!

19.‘Afara – ‘ay – tumul – Laata wal – ‘Uzzaa.

20.Wa Manaata – saalisatal – ‘ukraa?

21.‘Alakumuz – zakarau wa lahul – ‘unaaa?

22.Tilka ‘izan qismatun – diizaa!

23.‘In hiya ‘illaaa ‘asmaaa – ‘un – sam – may – tumuuhaa ‘antum wa ‘aabaaa – ‘ukum – maaa ‘anzalal – laahu bihaa min sultaan..‘Iny – yattabi – ‘uuna ‘illaz – zanna wa maa tahwal – ‘anfus! – Wa laqad jaaa – ‘ahum – mir – Rabbihimul – Hudaa!

24.‘Am lil – ‘insaani maa tamannaa?

25.Fa – lillaahil – ‘Aakhiratu wal ‘uula.

26.Wa kam – mim – malakin – fis – samaawaati laa tughnii shafaa – ‘atuhum shay – ‘an – ‘illaa mimba' – di ‘any – ya' – zanal – laahu limany – yashaaa – ‘u wa yardaa

27.‘Innallaziina laa yu' – minuuna bil – ‘Aakhirati layusam – muunal - malaaa – ‘ikata tasmi – yatal – ‘unsaa.

28.Wa maa lahum – bihii min ‘ilm. ‘Iny – yattabi – ‘uuna ‘illaz – zann; wa ‘innaz – zanna laa yughnii minal – Haqqi shay – ‘aa.

29.Fa – ‘a' – rid ‘amman – tawallaa ‘an – zikri – naa wa lam yurid ‘illal – hayaatad – dunyaa.

30.Zaalika mab – laghuhum – minal – ‘ilm. ‘Inna Rabbaka Huwa ‘a' – lamu biman – dalla ‘an – sabiilihii wa Huwa ‘a' – lamu bi manih – tadaa.

31.Wa lillaahi maa fis – samaawaati wa maa fil – ‘ardi liyaj – ziyallaziina ‘asaaa – ‘uu bimaa ‘amiluu wa yaj – ziyal – laziina ‘ah – sanuu bil – husnaa.

32.‘Allaziina yaj – tanibuuna kabaa – ‘iral – ‘ismi wal – fawaahi – sha ‘ilal – lamam, ‘inna Rabbaka Waasi – ‘ul – Maghfirah. Huwa ‘a' – lamu bikum ‘iz ‘ansha – ‘akum minal – ‘ardi wa ‘iz ‘antum ‘ajinnatun – fii butuuni ‘ummahaatikum. Falaa tuzakkauuu ‘anfusakum: Huwa ‘a' – lamu bi manittaqaa.

33.‘Afara – ‘ay – tallazii tawallaa.

34.Wa ‘a' – taa qaliilanw – wa ‘akdaa?

35.‘A – ‘indahuu ‘ilmul – ghaybi fahuwa yaraa?

36.‘Am lam yunabba binaa fii Suhufi Muusaa.

37.Wa ‘Ibraa – hiimallazii waffaa?

38.‘Allaa taziru waaziratunw – wizra ‘ukhraa;

39.Wa – ‘al – laysa lil – ‘imsaani ‘illaa maa sa – ‘aa;

40.Wa ‘anna sa' – yahuu sawfa yuraa;

41.Summa yujzaahul – jazaaa – ‘al – ‘awfaa;

42.Wa ‘anna ‘ilaa Rabbikal – Muntahaa;

43.‘annahuu Huwa ‘adhaka wa ‘abkaa;

44.Wa ‘annahuu Huwa ‘amaata wa ‘ahyaa;

45.Wa ‘annahuu khalaqaz – zawjayniz – zakara wal – ‘unsaa.

46.Min – nutfatin ‘izaa tumnaa;

47.Wa ‘anna ‘alay – hin - Nash – ‘atal – ‘Ukhraa;

48.Wa ‘annahuu Huwa ‘aghnaa wa ‘aqnaa;

49.Wa ‘annahuu Huwa Rabbush – Shi' – raa;

50.Wa ‘annahuu ‘ahlaka ‘Aada – nil – ‘Uulaa.

51.Wa Samuuda famaaa ‘abqaa.

52.Wa qawma Nuuhim – min – qablu – ‘innahum kaanuu hum ‘azlama wa ‘atghaa;

53.Wal – mu' – tafikata ‘ahwaa.

54.Faghash – shaahaa maa ghashaa.

55.Fabi – ‘ayyi ‘aalaaa – ‘I Rabbika tata – maaraa?

56.Haazaa Naziirum – minan – nuzuril – ‘uulaa!

57.‘Azifatil – ‘Aazifah:

58.Laysa lahaa min – duunillaahi kaashifah.

59.‘Afamin haazal – hadiisi ta' – jabuun?

60.Wa tadhakuuna wa laa tabkuun.

61.Wa ‘antum saamiduun?

62.Fas – juduu lillaahi wa'- buduu!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN