"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name76. Al-Insan
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1. Hal 'ataa 'alal - 'INSAANI hiinum - minad - DAHRI lam yakun - shay - 'am mazkuuraa?

2.'Innaa khalaqnal - 'insaana minnut - fatin 'amshaajin - nabtaliihi faja - 'alnaahu samii - 'am basiiraa.

3.'Innaaa haday - naahus - sabiila 'immaa shaakiranw - wa 'immaa kafuuraa.

4.'Innaaa 'a' - tadnaa lil - kaafiriina salaasila wa 'aghlaa - lanw - wa Sa - 'iiraa.

5.'Innal 'abraara yashrabuuna min - ka'sin - kaana mizaajuhaa kaafuuraa.

6.'Aynany - yash - rabu bihaa 'Ibaadul - laahi yufajji - ruunahaa taf - jiiraa.

7.Yuufuuna binnazri wa yakhaafuuna yawman - kaana sharruhuu musta - tiiraa.

8.Wa yut - 'imuunat - ta - 'aama 'alaa hub - bihii miskiinanw - wa yatimanw - wa 'asiiraa.

9.'Innamaa nut - 'imukum li - waj - hillaahi laa nuriidu minkum jaza 'anw - wa laa shukuuraa!

10.'Innamaa nakhaafu mir - Rabbinaa Yawman 'abuusan - qamtariiraa.

11.Fawaqaahumullaahu sharra zaalikal - Yawmi wa laqqaahum nadratanw - wa suruuraa.

12.Wa jazaahum - bimaa sabaruu Jannatanw - wa hariiraa.

13.Muttaki - 'iina fiihaa 'alal - 'araaa - 'iklaa yarawna fiihaa shamsanw - wa laa zam - hariiraa.

14.Wa daaniyatan 'alay - him zilaaluhaa wa zulli - lat qutuufuhaa taz - liilaa.

15.Wa yutaafu 'alay - him - bi - 'aaniyatim min - fiddatinw - wa 'ak - waabin - kaanat qawaariiraa.

16.Qawaariira min - fiddatin - qad - daruuhaa taqdiiraa.

17.Wa yus - qawma fiihaa ka' - sankaana mizaajuhaa zanjabiilaa.

18.'Ay nan - fiihaa tusammaa Salsabiilaa.

19.Wa yatuufu 'alay - him wildaanum mukhalladuun: 'izaa ra - 'aytahum ha sibtahum lu' - lu - 'ammansuuraa.

20.Wa 'izaa ra - 'ayta samma ra - 'ayta Na - 'iimanw - wa Mulkan - Kabiiraa.

21.'Aaliyahum siyaabu sundusin khudrunw - wa 'is - tabraq. Wa hulluuu 'asaawira min - fiddah; wa saqaahum Rabbuhum Sharaaban Tahuuraa.

22.'Inna haazaa kaana lakum jazaaa 'anw - wa kaana sa' - yukummash - kuuraa.

23.Innaa Nahnu nazzalnaa 'alay - kal - Qur 'aana tanziilaa.

24.Fas - bir li - Hukmi Rabbika wa laa tuti' minhum 'aasiman 'aw kafuuraa.

25.Waz - kurisma Rabbika bukratanw - wa 'asiilaa.

26.Wa minal - lay - li fas - jud lahuu wa sabbih - hu lay - lantawiilaa.

27.'Inna haaa - 'ulaaa - 'I yuhibbuunal - 'aajilata wa yazaruuna waraaa - 'ahum Yawman - saqiilaa.

28.Nahnu khalaq - naahum wa shadadnaaa 'asrahum; wa 'izaa shi naa baddalnaaa 'amsaalahum tabdiilaa.

29.'Inna haazihii taz - kirah: faman - shaaa - 'attakhaza 'ilaa Rabbihii sabiilaa.

30.Wa maa tashaaa - 'uuna 'illaa 'any - yashaaa - 'allaah: 'innallaaha kaana 'Aliiman Hakiimaa.

31.Yud - khilu many - yashaaa - 'u fii Rahmatih; waz - zaalimiina 'a' - 'adda lahum 'Azaaban 'aliimaa.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN