"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name69. Al-Haqqah
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.‘AL – HAAAQQATU!

2.Mal – Haaaqqah?

3.Wa maaa ‘adraaka mal – Haaaqqah?

4.Kazzabat Samuudu wa ‘Aadum – bil – Qaari – ‘ah!

5.Fa – ‘ammaa Samuudu fa – ‘ahlikuu bit – Taaghiyah!

6.Wa ‘ammaa ‘Aadun – fa – ‘uh – likuu bi – Riihin – sarsarin ‘aatiyah:

7.Sakh – kharahaa ‘alayhim sab – ‘alayaalinw – wa samaaniyata ‘ayyaamin husuuman – fataral – qawma fiihaa sar – ‘aa ka – ‘annahum ‘a' – jaazu nakhlin khaawiyah!

8.Fahal taraa lahum – mim – baaqiyah?

9.Wa jaaa – ‘a Fir – ‘awnu wa man – qablahuu wal – mu' – tafikaatu bil – khaati – ‘ah.

10.Fa – ‘asaw rasuula Rabbihim fa – ‘akhazahum ‘akhzatar – raabiyah.

11.‘Innaa lammaa taghal – maaa – ‘u ha – malnaakum fil – jaariyah.

12.Linaj – ‘alahaa lakum Tazkiratanw – wa ta – ‘iyahaaa ‘uzununw – waa – ‘iyah.

13.Fa – ‘izaa nufikha fis – Suuri naf – khatunw – waahidah.

14.Wa humilatil – ‘ardu wal – jibaalu fadukkataa dakkatanw – waahidah.

15.Fa' – yawma ‘izinw – waqa – ‘atil Waaqi – ‘ah.

16.Wan – shaqqatis – samaaa – ‘u fa – hiya Yawma – ‘izinw – waahiyah.

17.Wal – malaku ‘alaaa ‘arjaaa – ‘ihaa, wa yahmilu ‘Arsha Rabbika fawqahum Yawma – ‘izin – zamaaniyah.

18.Yawma – ‘izin – tu'- raduuna laa takhfaa minkum khaafiyah.

19.Fa – ‘ammaa man ‘uutiya kitaabahuu bi – yamiinihii fa – yaquulu haaa – ‘u – muqra – ‘uu kitaabiyah!

20.‘Innii zanantu ‘annii mulaaqin Hisaabiyah!

21.Fa – huwa fii ‘iishatir – raadiyah.

22.Fii Jannatin ‘aaliyah.

23.Qutuufuhaa daaniyah.

24.Kuluu wash – rabuu haniii – ‘ambimaa ‘aslaftum fil – ‘ayyaamil – khaaliyah!

25.Wa ‘ammaa man – ‘uutiya Kitaabahuu bi – shimaalihii fa – yaquulu yaa – laytanii lam ‘uuta kitaabiyah!

26.Wa lam ‘adri maa hisaabiyah!

27.Yaa – laytahaa kaanatil – qaadiyah!

28.Maaa ‘aghnaa ‘annii maaliyah!

29.Halaka ‘annii sul – taaniyah!

30.Khuzuuhu faghulluuh.

31.Summal – Jahiima salluuh.

32.Summa fii sil – silatin – zar – ‘uhaa sab – ‘uuna ziraa – ‘an – faslu kuuh!

33.‘Innahuu kaana laa yu' – minu billaahil – ‘Aziim.

34.Wa laa yahuddu ‘alaa ta – ‘aamil – miskiin!

35.Falaysa lahul – Yawma haahunaa hamiim.

36.Wa laa ta – ‘aamun ‘illaa mi ghisliin

37.Laa ya' – kuluhuuu ‘illal – khaati – ‘uun.

38.Falaaa ‘uqsimu bimaa tubsiruun.

39.Wa maa laa tubsiruun.

40.‘Innahuu la – qawlu Rasuulin Kariiml;

41.Wa maa huwa bi – qawli shaa – ‘ir: qaliilam – maa tu' – minuun!

42.Wa laa bi – qawli – kaahin: qaliilam maa tazakkaruun.

43.Tanziilum – mir – Rabbil – ‘Aalamiin.

44.Wa law taqawwala ‘alaynaa ba' – dal – ‘aqaawiil.

45.La – ‘akhaznaa minhu bil – yamiin.

46.Summa laqata' – naa minhul – watiin:

47.Famaa minkum – min ‘ahadin ‘anhu haajiziin.

48.Wa ‘innahuu la – Tazkiratullil – Muttaqiin.

49.Wa ‘innaa lana' – lamu ‘anna minkum – mukazzibiin.

50.Wa ‘innahuu la – hasratun ‘alal – kaafiriin.

51.Wa ‘innahuu la – Haqqul – yaqiin.

52.Fasabbih bismi Rabbikal – ‘Aziim .

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN