"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name68. Al-Qalam
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.NUUUN. WAL – QALAMI wa maa yasturuun.

2.Maaa ‘anta bi – ni'- mati Rabbika bi – majnuun.

3.Wa ‘inna laka la – ‘Ajran Ghayra mamnuun:

4.Wa ‘innaka la – ‘alaa khuluqin ‘aziim.

5.Fasatubsiru wa yubsiruun.

6.Bi – ‘ayyikumul – maftuun.

7.‘Inna Rabbaka Huwa ‘a' – lamu biman dalla ‘an Sabiilih: wa Huwa ‘A'- lamu bil – Muhtadiin.

8.Falaa tuti – ‘il – mukazzibiin.

9.Wadduu law tudhinu fayudhinuun.

10.Wa laa tuti' kulla hallaafim – mahiin.

11.Hammaazin – mash – shaaa – ‘imbi – namiim.

12.Mannaa – ‘il – lil – khayri mu' – tadin ‘asiim.

13.‘Utullim – ba' – da zaalika zaniim.

14.‘An – kaana zaa – maalinw – wa baniin.

15.‘Izaa tut – laa ‘alayhi ‘Aayaatunaa qaala ‘Asaatiirul – ‘Awwaliin!

16.Sanasimuhuu ‘alal – khurtuum!

17.‘Inaa balawnaahum kamaa balawnaaa ‘As – haabal – Jannah, ‘iz ‘aqsamuu layas – rimunnahaa musbihiin.

18.Wa laa yastas – nuun.

19.Fataafa ‘alayhaa taaa – ‘ifummir – Rabbika wa hum naaa – ‘imuun.

20.Fa – ‘asbahat kas – sariim.

21.Fatanaadaw musbihiin.

22.‘Anigh – duu ‘alaa harsikum ‘inkumtum saarimiin.

23.Fantalaquu wa hum yatakhaafatuun.

24.‘Allaa yad – khulannahal – yawma ‘alaykum – miskiin.

25.Wa ghadaw ‘alaa hardin – qaadiriin.

26.Falammaa ra – ‘awhaa qaaluuu ‘innaa ladaalluun:

27.Bal – nahnu mahruumuun!

28.Qaala ‘awsatuhum ‘alam ‘aqul – lakum law laa tusabbihuun?

29.Qaaluuu ‘Subhaana Rabbinaa ‘inna kunnaa zaalimiin!

30.Fa – ‘aqbala ba' – duhum ‘alaa ba' – diny - yatalaawamuun.

31.Qaaluu yaa waylanaa ‘innaa kunnaa taaghiin!

32.‘Asaa Rabbunaaa ‘any – yubdilanaa khayram – minhaaa ‘innaa ‘ilaa Rabbinaa raaghibuun!

33.Kazaalikal – ‘Azaab; wa la – ‘Azaabul – ‘Aakhirati ‘akbar. Law kaanuu ya' – lamuun!

34.‘Inna lil – Muttaqiina ‘inda Rabbihim Jannaatin – Na – ‘iim.

35.‘Afanaj – ‘alal – Muslimiina kal – mujrimiin?

36.Maa lakum? Kayfa tahkumuun?

37.‘Am lakum kitaabun – fiihi tadrusuun.

38.‘Inna lakum fiihi lamaa takharusuun.

39.‘Inna lakum ‘Ayamaanun ‘alaynaa baalighatum ‘ilaa Yawmil – Qiyaamati ‘inna lakum lamaa tah – kumuun?

40.Sal – hum ‘ayyuhum – bi – zaalika za ‘iim!

41.‘Am lahum shurakaaa – ‘u fal – ya' – tuu bi – shurakaa – ‘ihim ‘inkaanuu saadiqiin!]

42.Yawma yuk – shafu ‘an – saaqinw – wa yud ‘awna ‘ilas – sujuudi falaa yasta – tii ‘uun.

43.Khaashi – ‘atan ‘absaaruhum tarhaquhum Zillah: wa qad kaanuu yud – ‘awna ‘ilas – sujuudi wa hum saalimuun.

44.Fazarnii wa many – yukazzibu bi haazal – Hadiis: sanastadri – juhum – min haysu laa ya' – lamuun.

45.Wa ‘umlii lahum: ‘inna kaydii matiin.

46.‘Am tas – ‘aluhum ‘ajran – fahum mim – maghramim – musqaluun?

47.‘Am indahumul – Ghaybu fahum yaktubuun?

48.Fasbir li – Hukmi Rabbika wa laa takun – ka – Saahibil – Huut. ‘Iz naadaa wa huwa mak – zuum.

49.Law laaa ‘an – tadaarakahuu Ni' – matum – mir – Rabbihii lanubiza bil – ‘araaa – ‘I wa huwa mazmuum.

50.Fajtabaahu Rabbuhuu fa – ja – ‘alahuu minas – Saalihiin.

51.Wa ‘iny – yakaadullaziina kafaruu layuz – liquunaka bi – ‘absaarihim lammaa sami – ‘uz – Zikra wa yaquuluuna ‘innahuu la – majnuun!

52.Wa maa huwa ‘illaa Zikrul – lil – ‘Aalamiin.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN