"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name71. Nooh
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.'Innaaa 'arsalnaa Nuuhan 'ilaa Qawmihiii 'an 'anzir Qawmaka min - qabli 'any - ya' - tiyahum 'Azaabun 'aliim.

2.Qaalaa yaa - Qawmi 'innii lakum Naziirum - mubiin.

3.'Ani' - budullaaha wattaquuhu wa 'atii - 'uun:

4.Yaghfir lakum - min - zunuubikum wa yu - 'akhkhirkum 'ilaaa 'Ajalim - Musam - maa: 'inna 'Ajalallaahi 'izaa jaaa - 'a laa yu - 'akhkhar. Law kuntum ta' - lamuun.

5.Qaala Rabbi 'innii da - 'awtu Qawmii lay - lanw - wa nahaaraa:

6.Falam yazid - hum du - 'aaa - 'iii 'illaa firaaraa.

7.Wa 'innii kullamaa da - 'awtuhum li - taghfira lahum ja - 'aluuu 'asaabi - 'ahum fiii 'aazaanihim was - tagh - shaw siyaabahum wa 'asarruu was - tak - barus - tikbaaraa.

8.Summa 'innii da - 'awtuhum jihaaraa:

9.Summa 'innii 'a' - lanatu lahum wa 'asrartu lahum 'israaraa.

10.Faqul - tus - taghfiruu Rabbakum 'in - nahuu kaana Ghaffaaraa;

11.Yursilis - samaaa - 'a 'alaykum midraaraa;

12.Wa yumdidkum - bi - 'amwaalinw - wa baniina wa yaj - 'al - lakum Jannatinw - wa yaj - 'allakum 'anhaaraa.

13.Maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaaraa.

14.Wa qad khalaqakum 'atwaaraa?

15.'Alam taraw kayfa khalaqallaahu sab - 'a samaawaatin tibaaqaa.

16.Wa ja - 'alal - qamara fiihinna nuur - anw - wa ja - 'alash - shamsa Siraajaa?

17.Wallahu 'ambatakum - minal - 'ardi nabaataa.

18.Summa yu - 'iidukum fiihaa wa yukhrijukum 'ikhraajaa?

19.Wallaahu ja - 'ala lakumul - 'arda bisaataa.

20.Litaslukuu minhaa subulan fijaajaa.

21.Qaala Nuuhur - Rabbi 'innahum 'asawnii wattaba 'uu mallam yazidhu maaluhuu wa waladuhuuu 'illaa khasaaraa.

22.Wa makaruu Makran kubbaaraa.

23.Wa qaaluu laa tazarunna 'aalihatakum wa laa tazarunna Waddanw - wa laa Suwaa anw - walaa Yaghuusa wa Ya - 'uuqa wa - Nasraa;

24.Wa qad 'adalluu kasiiraa; wa laa tazidiz - zaalimiina 'illaa dalaalaa.

25.Mimmaa Khatiii - 'aatihim 'ughriquu fa - 'ud - khiluu Naaraa: falam yajiduu lahum - min - duunillaahi 'ansaaraa.

26.Wa qaala Nuuhur - Rabbi laa tazar 'alal 'ardi minal - kaafiriina dayyaaraa!

27.'Innaka 'in - tazarhum yudilluu 'ibaadaka wa laa yaliduuu 'illaa faajiran - kaffaaraa!

28.Rabbighfir lii wa liwaalidayya wa liman dakhala baytiya Mu' - minanw wa lil Mu' miniina wal Mu' minaat wa laa tazidizzalimina 'illaa tabaaraa!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN