"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name65. At-Talaq
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Yaaa - 'ayyuhan - Nabiyyu 'izaa tallaq - tumun - nisaaa - 'a fa - talliquuuhunna li - 'iddatihinna wa 'ahsul - 'iddah; wattaqul - laaha Rabbakum: laa tukhrijuuhunna mim - buyuutihina wa laa yakhrujna 'illaaa 'any - ya'- tiina bi - faahishatim - mubay - yinah. Wa tilka huduudul - laah: wa many yata - 'adda huduudallaahi faqad zalama nafsih: la tadrii la - 'allaaaha yuhdisu ba' - da zaalika 'amraa.

2.Fa - 'izaa balaghna 'ajalahunna fa - 'amsi - kuuhunna bi - ma' ruufin 'aw faariquu - hunna bi - ma' - ruufinw - wa 'ash - hiduu zaway - 'adlim - minkum wa 'aqiimush - shahaadata lillaah. Zaalikum yuu' - azu bihii man kaana yu' - minu billaahi wal - Yawmil - 'Aakhir. Wa many - yattaqil - laaha yaj - 'allahuu makhrajaa.

3.Wa yarzuq - hu min haysu laa yahtasib. Wa many - yatawakkal 'alaallaahi fa - Huwa hasbuh. 'Innallaahu baalighu 'amrih: qad ja - 'alallaahu li - kulli shay 'in - qadraa.

4.Wallaaa - 'ii ya - 'isna minal - mahiidi min - nisaaa - 'ikum 'inirtabtum fa - 'iddatuhunna salaasatu 'ash - hurinw - wallaaa - 'ii lam yahdn: wa 'ulaatul - 'ahmaali 'ajaluhunna 'any - yadana hamla - hunn: wa many - yat - taqil - laaha yaj - 'al - lahuu min 'amrihii yusraa.

5.Zaalika 'Amrullaahi 'anzalahuuu 'ilaykum: wa many - yattaqillaaha yukaffir 'anhu sayyi - 'aatihii wa yu' - zim lahuuu 'ajraa.

6.'Askinuuhunna min haysu sakan - tum minw - wujdikum wa laa tudaaarruu - hunna litu - day - yiquu 'alay - hinn. Wa 'in kunna 'ulaatii - Hamlin - fa - 'anfiquu 'alay - hinna hattaa yada' - nahamlahuun. Fa - 'in 'arda - nalakum fa - 'aatuu - hunna 'ujuurahunn: wa - tamiruu baynakum bi - ma' - ruuf. Wa 'in - ta - 'aasartum fasaturdi - 'u lahuuu 'ukhraa.

7.Liyunfiqzuu - sa - 'atim - minsa - 'atih, wa man - qudira 'alayhi rizquhuu fal - yunfiq mimmaaa 'aataahullaah. Laa yukalliful - laahu nafsan 'illaa maaa 'aataa haa. Sayaj - 'alullaahu ba' - da 'usriny - yusraaa.

8.Wa ka - 'ayyim - min qaryatim 'atat 'an 'Amri Rabbihaa wa rusulihii fa - haas - abnaaha bisaaban - shadiidanw - wa 'az zabnaahaa 'Azaaban nukraa.

9.Fazaaqat wabaala 'amrihaa wa kaana 'Aaqibatu 'amrihaa khusraa.

10.'A' - addallaahu lahum 'Azaaban shadiidan fattaqul - laaha yaaa - 'ulil - 'al baabillaziina 'aamanuu! Qad 'anzalallaahu 'ilaykum Zikraa.

11.Rasuulany - yatluu 'alaykum 'Aayaatillaahi mubay - yinaatil - liyukhrijallaziina 'aamanuu wa 'amilus - saalihaati minaz - zulumaati 'ilan - Nuur. Wa many - yu' - mim - billaahi wa ya' - mal - saalihany - yud - khilhu Jannatin - tajrii min - tahtihal - 'anhaaru khaalidiina fiihaa 'abadaa: qad 'ahsanallaahu laahu rizqaa.

12.'Allaahullazii khalaqa sab - 'a Samaawaatinw - wa minal - 'ardi mislahunnn. Yatanaz - zalul - 'Amru baynahunna li - ta' - lamuuu 'annallaaha 'alaa kulli shay - 'in Qadiir: wa 'annal - laaha qad 'ahaata bi - kulli shay - 'in 'ilmaa.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN