"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name56. Al-Waqi'ah
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Izaa waqa – ‘atil – WAAQI – ‘AH.

2.Laysa li – waq – ‘atihaa kaazibah.

3.Khaafidatur – Raafi – ‘ah;

4.‘Izaa rujjatil – ‘ardu rajjaa.

5.Wa bussatil – jibaalu bassaa.

6.Fakaanat habaaa – ‘ammumbassaa.

7.Wa kuntum – ‘azwaajan – salaasah

8.Fa – ‘As – haabul – May – manah; Maaa ‘As – haabul – May – manah?

9.Wa ‘As – haabul – mash – ‘amah, - Maaa ‘As – haabul – Mash – manah?

10.Was – Saabiquunas – Saabiquun.

11.‘Ulaaa – ‘ikal – Muqarrabuun;

12.Fii Jannatin – na – ‘iim:

13.Sullatum – minal – ‘awwaliin.

14.Wa qalliilum – minal – ‘aakhiriin.

15.‘Alaa sururim – maw – duunah.

16.Muttaki – ‘iina ‘alay – haa mutaqaabil – iin.

17.Yatuufu ‘alay – him wildaa – num – mukhalla – duun.

18.Bi – ‘akwaabinw – wa ‘abaariiqa, wa ka' – sim – mim – ma – ‘iin:

19.Laa yusadda – ‘uuna ‘anhaa wa laa yunzifuun:

20.Wa faaki – hatim – mimmaa yata – khayya – ruun;

21.Wa lahmi – tayrim – mimmaa yashta – huun.

22.Wa huurun ‘iin.

23.Ka – ‘amsaalil – lu' – lu – ‘ilmaknuun.

24.Jazaaa – ‘am – bimaa kaanuu ya' – maluun.

25.Laa yasma – ‘uuna fiihaa lagh – wanw – wa laa ta' – siima.

26.‘Illaa qiilan – Salaaman – Salaamaa.

27.Wa ‘As – haabul – Yamiin – maaa ‘As haabul – yamiin?

28.Fii sidrim – makhduud.

29.Wa talhim – mamduud.

30.Wa zillim – mamduud.

31.Wa maaa – ‘im – maskuub.

32.Wa faakihatin – kasiirah.

33.Laa maq – tuu – ‘a – tinw – wa laa mam nuu – ‘ah.

34.Wa furushim – marfuu – ‘ah.

35.‘Innaaa ‘ansha' – naahunna ‘inshaaa – ‘aa.

36.Faja – ‘alnaa – hunna ‘abkaaraa.

37.‘Uruban – ‘atraabaa.

38.Li – ‘As – haabil – Yamiin.

39.Sullatum – minal – ‘aakhiriin.

40.Wa sullatum – minal – ‘aakhiriin.

41.Wa ‘As – haabush – Shimaal, - maaa ‘As – haabush – Shimaal?

42.Fii samuuminw – wa hamiim.

43.Wa zillim – miny – yahmuum.

44.Laa baaridinw – wa laa kariim.

45.‘Innahum kaanuu qabla zaalika mutrafiin.

46.Wa kaanuu yusirruuna ‘alal – hinsil – ‘aziim!

47.Wa kaanu yaquuluuna ‘a – ‘izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw – wa ‘izaaman ‘a – ‘innaa lamab – ‘uusuun.

48.‘Awa – ‘aabaaa – ‘unal – ‘awwaluun?

49.Qul – ‘innal – ‘awwaliina wal – ‘aakhiriina.

50.Lamaj – nuu – ‘uuna ‘ilaa miiqaati Yawmim – ma' – luun.

51.Summa ‘innakum ‘ayyuhad – daaal – luunal – mukazzibuun!

52.La – ‘aakiluuna min – Shajraim – min – Zaqquum.

53.Famaali – ‘uuna minhal – butuun.

54.Fashaaribuuna ‘alayhi minal – Hamiim:

55.Fashaaribuuna shurbal – him!

56.Haazaa nuzuluhum Yawmad – Diin!.

57.Nahnu khalaqnaakum falaw laa tusad – diquun?

58.‘Afara – ‘ay – tum – maa tumnuun?

59.‘A – ‘antum takhluquunahuuu ‘am Nahnul – Khaaliquun?

60.Nahnu qaddarnaa baynakumul Mawta wa maa Nahnu bimasbuuqiina.

61.‘Alaaa – ‘an – nubaddila ‘Amsaalakum wa nun shi – ‘akum fii maa laa ta' – lamuun.

62.Wa laqad ‘alimtumun – nash – ‘atal – ‘uulaa falaw laa tazakkaruun?

63.‘Afara – ‘aytum – maa tahrusuun?

64.‘A – ‘antum tazra – ‘uunahuuu ‘am Nahnuz – zaari – ‘uun?

65.Law nashaaa – ‘u laja – ‘alnaahu hutaaman – fa – zal – tum tafakkahuun:

66.‘Inna lamughramuun:

67.Bal nahnu mahruumuun:

68.‘Afara – ‘ay – tumul – maaa – ‘allazii tashrabuun?

69.‘A – ‘antum ‘anzal – tumuuhu minal – muzni ‘am Nahnul – munziluun?

70.Law nashaaa – ‘u ja – ‘alnaahu ‘ujaajan – falaw – laa tash – kuruun?

71.‘Afara – ‘ay – tumun – naarallatii tuuruun?

72.‘A – ‘antum ‘ansha – tum shajaratahaa ‘am Nahnul – munshi – ‘uun?

73.Nahnu ja – alnaaha tazkiratanw – wa mataa – ‘al – lil – muqwiin.

74.Fasabbih bismi – Rabbikal – ‘Aziim!

75.Falaaaa ‘uqsimu bimawaaqi – ‘in Nujuum.

76.Wa ‘innahuu laqasamul – law ta'- lamuuna ‘aziim.

77.‘Innahuu la – Qar – ‘aanun kariim.

78.Fii kitaabim – mak – nuun.

79.Laa yamassuhuuu ‘ilal – mutah.

80.Tanziiilum – mir – Rabbil – ‘Aalamiin.

81.‘Afa – bi – haazal – Hadiisi ‘antum – mud – hinuun?

82.Wa taj – ‘aluuna rizqakum ‘annakum tukazzibuun?

83.Falaw laaa ‘izaa balaghatil – hulquum.

84.Wa ‘antum hiina – ‘izin – tunzuruun.

85.Wa Nahnu ‘aqrabu ‘ilayhi minkum wa laakillaa tubsiruun.

86.Falaw laaa ‘in – kuntum ghayra madiiniin.

87.Tarji – ‘uunahaa ‘in – kuntum saadiqiin?

88.Fa – ‘ammaaa ‘in – kaana minal – Muqar – rabiina.

89.Fa – Rawhunw – wa Rayhaanunw – wa Jannatu Na – ‘iim.

90.Wa ‘ammaaa ‘in – kaana min – ‘Ashaabil – yamiin.

91.Fa – Salaamul – laka min ‘Ashaabil – yamiin.

92.Wa ‘ammaaa ‘in – kaana minal – Mukazzibiinad – daalliin.

93.Fanuzulum – min hamiim.

94.Wa tas – liyatu Jahiim.

95.‘Inna haazaa lahuwa wa Haqqul – Yaqiin.

96.Fasabbih bismi Rabbikal – ‘Aziim.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN