"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name19. Maryam
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Kaaaf Haa – Yaa – ‘Ayyyu – Saaad.

2.Zikra Rahmati Rabbika ‘abdahuu Zakariyyaa.

3.‘Iz naadaa Rabbahuu nidaaa ‘an khaf iyyaa.

4.Qaala Rabbi ‘innii wahanal ‘azmu minnii washta – ‘alar – ra' su shay banw – wa lam ‘akum – bi – du ‘aaa ‘ika Rabbi shaqiyyaa!

5.Wa ‘innii khifhtul – mawaaliiya minw waraaa – ‘ii wa kaana – timra ‘atii a' aqqiran fahab lii milladunka waliyyaa.

6.Yarisunii wa yarisu min ‘aali Ya' quuba waj – ‘alhu Rabbi radiyyaa!

7.Yaa – Zakariyyaaa ‘innaa nubash shiruka bi – ghulaami – nismuhuu Yahyaa lam naj – ‘al – lahuu min – qablu samiyyaa.

8.Qaala Rabbi ‘annaa yakuunu' lii ghulaamunw – wa kaanatimra – ‘atii aaqiranw wa qad balaghtu minal kabari ‘itiyyaa?

9.Qaala kazaalik: qaala Rabbuka huwa ‘alayya hayyinunw – wa qad khalaqtuka min – qablu wa lam taku say ‘aa!

10.Qaala Rabbij – ‘al – liii ‘Aayah. Qaala ‘Aayatuka ‘allaa tukalli mannaasa salaasa – la – yaalin – sa – wiyyaa.

11.Fa – kharaja ‘alaa qaw – mihii minal – mihraabi fa ‘awhaaa ‘ilayhim ‘an – sabbihuu bukarantanw – wa ‘ashiyyaa.

12.Yaa – Yahyaa khuzil – Kitaaba bi quwwah: wa ‘aataynaahum – Hukma sa – biyyaa.

13.WA hanaanam – milladunnaa wa zakaaah: wa kaana taqiyyaa.

14.Wa barram – bi – waalidayhi wa lam – yakun jabbaaran ‘asiyyaa.

15.Wa Salaamun ‘alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yub – ‘asu hayyaa!

16.Wazkur fil – kitaabi Maryam – ‘Izinta bazat min ‘ahlihaa makaanan – sharqiyyaa.

17. Fattakhazat min duunihim hijabaa. Fa-'arsalnaaa 'ilay-haa ruuhanaa fa-tamassala lahaa basharan-sawiyyaa.

18. Qaalat 'inniii 'a-'uuzu bir-Rahmaani mink 'in-kunta taqiyyaa

19. Qaala 'innamaaa ana rasuulu Rabbiki li-'ahaba laki guiaaman-zakiyyaa.

20. Qaalat 'annaa yakuunu liii gulaamunwwa lam yamsasnii basharunwwa lam 'aku bagiy-yaa?

21. Qaala kazaalik; qaala Rabbukihuwa 'alayya hayyin; wa linaj-'alahuuu 'Aayatal-linnaasi wa Rahmatam-min-naa; wa kaana 'amram-maq-ziyyaa.

22. Fa-hamalat-hu fantabazat bihii makaanan-qasiyyaa.

23. Fa-'ajaaa-'ahal-makhaazu 'lla jiz-'innakhlah; qaalat yaa-lytanii mittu qabl ha-zaa wa kuntu nasyam-man-siyya!

24. Fa-naadaahaa min-tahti-haaa 'allaa tahzanii qad ja-'ala Rabbuki tahtaki sariyyaa;

25.Wa huzziii ‘ilayki bijiz – ‘in nakhlati tusaaqit ‘alayki rutaban – janiyyaa.

25.Fa kulii washrabii wa qarrii ‘aynaa Fa – ‘immaa tarayinna minal – bashari ‘ahadan fa – quuliii innii nazaru lir – Rahman – sawman falan ‘ukal – limal – yawma ‘insiyyaa.

27.Fa – ‘atat bihii qawmahaa tahmiluh. Qaaluu yaa – Maryamu laqad ji'- ti shay – ‘an – fariyyaa.

28.Yaaa – ‘ukhta – Haruuna maa kaana ‘abuukimra – ‘a saw – ‘inw – wa maa kaanat ‘ummuki baghiyyaa!

29.Fa – ‘ashaarat ‘ilayh. Qaaluu kayfa nukalliimu man – kaana fil – mahdi sabiyyaa?

30.Qaala ‘innii ‘Abdullaah: ‘aataaniyal – Kitaaba wa ja – ‘alanii Nabiyyaa;

31.Wa ja – ‘alanii mubaarakan ‘aynamaa kuntu wa ‘aw – saanii bis Salaati waz – Zakaati maa dumtu hayyaa:

32.Wa barram – bi – wallidatii wa lam yaj – ‘alnii jabbaaran shaqiyyaa;

33.Was – salaamu ‘alayya yawma wulittu wa yawma ‘amuutu wa yawma ‘ub – ‘asu hayyaa!

34.Zaalika ‘Iisabnu – Maryam: qawlal – haqqillazii fiihi yamtaruun.

35.Maa kaana lillaahi ‘any – yattakhiza minw-waladin Subhaanah! ‘Izaa qadaaa ‘amran fa – ‘innamaa yaquulu lahuu “Kun – fa – Yakuun”.

36.Wa ‘innallaaha Rabbii wa Rabbukum fa' – buduuh: haazaa Siraatum – Mustaqiim.

37.Fakhtalafal – ‘ahzaabu mim – baynihim: fa – waylul – lillaziina kafaruu mim – Mash – hadi yawmin ‘aziim!

38.‘Asmi' bihim wa absir Yawma ya' tuna naa lakiniz – zaalimuunal – yawma fii dalaalim – mubiin!

39.Wa ‘anzirhum Yawmal – Hasrati ‘iz qudiyal – ‘amr. Wa hum fii ghaflatinw – wa hum laa yu'minuun!

40.‘Innaa Nahnu narisul – ‘arda wa man ‘alayha wa ‘alaynaa yurja – ‘uun.

41.Wazkur fil – kitabi ‘Ibraahiim. ‘in nahuu kaana siddiiqan – Nabiiyyaa.

42.‘Iz qaala li – ‘abiihi yaaa – ‘abaati lima ta' – budu maa laa yasma – ‘u wa laa yubsiru wa laa yughnii ‘anka shay – ‘aa?

43.Yaaa' abati ‘innii qad jaaa ‘anii minal – ‘ilmi maa lam ya' tika fatta – bi'- nii ‘ahdika Siraatan – sawiyyaa.

44.Yaaa – ‘abati la ta' – budish Shaytaan: ‘innash – Shaytaan: ‘innash – Shaytaana kaana lir – Rahmaani ‘asiyyaa.

45.Yaaa – ‘abati ‘innii ‘akhaafu ‘anyyamassaka ‘Azaabum minar – Rahmaani fatakuuna lish – Shaytaani waliyyaa.

46.Qaala ‘araaghibun anta ‘an ‘aalihatii yaa – ‘Ibraahiim? La ‘illam tantahi la ‘arjumannaka wahjurnii maliyyaa!

47.Qaala Salaamun ‘alayk sa ‘as taghfiru laka Rabbii: ‘innahuu kaana bii Hafiyyaa.

48.Wa ‘a' – tazilukum wa maa tad ‘uuna min duunillaahi wa ‘ad ‘uu Rabbii ‘asaaa ‘allaaa ‘akuuna bi – du – ‘aaa – I Rabbii shaqiyyaa.

49.Falamma' – tazalahum wa maa ya' buduuna min duunil laahi wahabnaa lahuuu ‘Ishaaqa wa Ya' – quub: wakullan ja – ‘alnaa nabiyyaa.

50.Wa wahabnaa lahum – mir – Rahmati naa wa ja – ‘alanaa lahum lisaana sidqin ‘aliyyaa.

51.Wazkur fil – kitaabi muusaaa ‘innahuu kaana mukhlasanw – wa kaana Rasuulan – Nabiyyaa.

52.Wa naadaynaahu min – jinibit Tuuril ‘aymani wa qarrabnaahu najiyya.

53.Wa wahabnaa lahuu mir – Rahmati naaa ‘akhaahu Haaruuna Nabiyya.

54.Wazkur fil – Kitaabi ‘Ismaa – ‘iil, ‘innahuu kaana saadiqal – wa'- di wa kaana Rasuulan Nabiyyaa.

55.Wa kaana ya' – muru ‘ahlahuu bis – Salaati waz – Zakaah: wa kaana ‘inda Rabbihii mardiyyaa.

56.Wazkur fil – Kitaabi ‘Idriid: huu kaana siddiiqan – Nabiyyaa:

57.Wa rafa'- naahu makaanan ‘aliyyaa.

58.‘Ulaaa – ‘ikallaziina ‘an – ‘amallaahu ‘alayhim – minan – nabiyyiina min – zurriyati ‘Aadama – wa mimman – hamalnaa ma – ‘a Nuuh, wa min Zurriyayati ‘Ibraahiima wa ‘israa – ‘iil wa mimman hadaynaa wajtabaynaa ‘Izaa tutlaa ‘alayhim ‘Aayatur – Rahmaani kharruu sujjadanw – wa bukiyyaa.

59.Fa khalafa mim – ba'dihim khalfun ‘adaa – ‘us – Salaata wattaba – ‘ush shaha waati fa – saw fa yalqaawna ghayyaa.

60.‘Illaa man – taaba wa ‘aamana wa ‘amila saalihan fa – ‘ulaaa ‘ika yadkhuluunal – Jannata wa laa yuzla muuna shay – ‘aa.

61.Jannaati ‘Adni – nillatii wa ‘adar Rahmanau ‘ibaadahuu bil – Ghayb: ‘innahuu kaana wa'- duhuuma' – tiyyaa.

62.Laa yasama – ‘uuna fiihaa laghwan ‘illaa Salaamaa: wa lahum rizquhum fiihaa bukratanw – wa ‘ashiyyaa.

63.Tilkal – Jannataullatii nuurisu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaa.

64.Wa maa natanazzalu ‘illaa bi – ‘amri Rabbik; lahuu maa bayna ‘aydiinaa wa maa khalafnaa wa maa bayna zaalika: wa maa kaana Rabbuka nasiyyaa.

65.Rabbus – samaawaati wal – ‘ardi wa maa baynahumaa fa' – budhu was – tabir li –‘ibaadatih: hal ta' lamu lahuu samiyyaa?

66.Wa yaquulul – Insaanu ‘a – ‘izaamaa mittu la – sawfa ‘ukhraju hayyaa?

67.‘Awalaa yazkurul – ‘isnaanu ‘annaa khalaqnaahu min – qablu wa lam yaku shay – ‘aa?

68.Fawa Rabbika lanah – shu – rannahum wash – shayaatiina summa la – nuhdi – ran nahum hawla Jahannama jisiyyaa;

69.Summa lananzi – ‘anna min kulli shii ‘atin ‘ayyuhum ‘ashaddu ‘alar – Rahmaani ‘itiyyaa.

70.Summa la nahnu ‘a' lamu billaziina hum ‘awlaa bihaa siliyyaa.

71.Wa ‘imminkum ‘illaa waariduhaa: kaana ‘alaa Rabbika Hatmam maqdiyyaa.

72.Sumam – nunajjil – laziinatta qawwa nazaruz – zaalimiina fiihaa jisiyyaa.

73.Wa ‘izaa tutlaa ‘alayhim ‘Aayaatu naa bayyinaatin – qaalallaziina kafaruu lillaziina ‘aamanuu ‘ayyu – fariiqayni khayrum – Muqaamanw – wa ‘ahsanu Nadiyyaa?

74.Wa kam ‘ahlaknaa qablahum min qarnin hum ‘ahsanu asaasanw – wa riyaa?

75.Qul man – kaana fiddalaalati fal – yamdud lahur – Rahmaanu maddaa. Hataaa ‘izaa ra – ‘aw maa yuu – ‘aduuna ‘immal – ‘azaaba wa ‘immas – Saa – ‘ah. Fasaya lamuuna man huwa sharrum – makaananw – wa ‘ad – ‘afu jundaa.

76.Wa yaziidul – laahul – lazii – nahtadaw Hudaa; wal – Baaqi – yaatus – Saalihaatu khayrun ‘inda Rabbika sawabanw – wa khayrum maraddaa.

77.‘Afara ‘aytallazii kafara biyaatinaa wa qaala la – ‘uutayama maalanw – wa waladaa?

78.‘Attala – ‘al – Ghayba ‘amitta khaza ‘idnar – Rahmaani ‘ahdaa?

79.kalla! Sanaktubu maa yaquulu wa namuddu lahuu minal – ‘azaabi maddaa.

80.Wa narishu maa yaquulu wa ya'tiina fardaa.

81.Wattakhazuu min – dunil – laahi ‘aalihatal – liyakuunuu lahum ‘izaa.

82.kallaa! Sayakfuruuna bi – ‘ibaadati him wa yakuunuuna ‘alayhim diddaa

83.‘Alam tara ‘annaaa ‘arsal – nash shayaatiina ‘alal – kaafiriina ta ‘uzzuhum ‘azzaa?

84.Falaa ta'- jal ‘alayhim: ‘innamaa na ‘uddu lahum ‘addaa.

85.Yawma nah – shurul – Muttaqiina ‘ilar – Rahmaani wafdaa.

86.Wa nasuuqul – mujrimiina ‘ilaa Jahannama wirdaa.

87.Laa yamlikuunash – shafaa – ‘ata ‘illaa manittakhaza ‘indar – Rahmaani ‘ahdaa.

88.Wa qaaluttakhazar – Rahmaanu waladaa!

89.laqad ji'- tum shay – ‘an ‘id – da;

90.Takaadus – samaawaatu yatafal tama minhu wa tanshaqqul – ‘ardu wa takhir – rul – jibaalu haddaaa.

91.‘An – da – ‘aw lir – Rahmaani waladaa.

92.Wa maa yambaghii lir – Rahmaani ‘any – yattakhiza waladaa.

93.‘In kullu man fis – samawaati wal – ‘ardi ‘illaaa ‘aatir – Rahmaani ‘abdaa.

94.Laqad ‘ah – saahum wa ‘addahum ‘addaa.

95.Wa kulluhum ‘aatiihi yawmal – Qiyaamati fardaa.

96.‘Innallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus saalihaati sayaj – ‘alu lahumur – Rahmaanu wuddaa.

97.Fa – ‘innamaa yassarnaahu bi – lisaanika li – tubash – shira bihil qawmal – luddaa.

98.Wa kam ‘ahlaknaa qablahum min qarn? Hal tuhissu minhum – min ‘ahadin ‘aw tasma – ‘u lahum rikzaa?

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN