"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name14. Ibrahim
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.‘Alif – Laam – Raa. Kitaabun ‘anzalnaahu ‘ilayka li – tukh – rijan naasa minaz – zulumaati ‘ilan – Nuuri – bi – ‘izni Rabbi – him ‘ilaa Siraatil – ‘Aziizil – Hamiid!

2.‘Allaa hillazii lahuu maa fis – samaawaati wa maa fil – ‘ard? Wa waylul – lil – kaafi – rina min ‘azaabin – shaadiid!

3.‘Allzijina yasta – hibbuunal hayaatad – dunyaa ‘alal – ‘Aakhirati wa yasud – duuna ‘an – sa – billaahi wa yabghuu – nahaa ‘iwajaa: ‘Ulaaa – ‘ika fii dalaa – lim – ba – ‘iid.

4.Wa maaa ‘arsalnaa mir – rusuulin ‘illaa bi – lisaani qawmihii liyu – bay – yina lahum. Fayudillul – laahu many – yashaaa – ‘u wa yahdii many – yashaaa': wa Huwal ‘Aziizul – Hakiim.

5.Wa laqad ‘arsalnaa Muusaa bi – ‘Aayaatinaa ‘an ‘akhrij qawmaka minaz – zulumaati ‘ilan – Nuuri – wa zakkir – hum bi – ‘Ayyaa – millaah. ‘Inna fii zaalika la ‘aayaa – til – likulli sabbaarin – shakuur.

6.Wa ‘iz qaala Muusa liqawmi hizkuruu ni'matallaahi ‘alaykum ‘iz ‘anjaakum – min ‘Aali – Fir – ‘Awna yasuu muunakum suuu – ‘al – ‘azaabi wa yastah yuuna nisaaa – ‘akum: wa fii zaalikum balaaa ‘um – mir – Rabbikum ‘aziim.

7.Wa ‘iz ta – ‘azzana Rabbukum la – ‘in shakar – tum la – ‘aziidanna – kum wa la – ‘in kafartum ‘inna ‘azaaii la – shadiid.

8.Wa qaala Muusaaa ‘in – takfuruuu ‘antum wa man fil – ‘ardi jamii – ‘an fa ‘innal – laaha la – Ghaniyyun Hamiid.

9.‘Alam – ya' – ti – kum naba – ‘ul – laziina min qablikum Qawmi Nuuhinw – wa ‘Aadinw – wa Sanuuda wallaziina mim – ba'dihim? La ya' lamuhum ‘illal – laah. Jaaa –‘at hum rusuluhum bi – bayyi – naati faradduuu ‘aydiyahum fiii ‘afwaa hihim. Wa qaaluuu ‘innakaa kafarnaa bimaaa ‘ursiltum – bihii wa ‘innaa lafii shakkin mim maa tad – ‘uunanaaa ‘ilayhi muriib.

10.Qaalat rusuluhum ‘afillaahi shakkun Faatiris – samaawaati wal – ‘ard? Yad ‘uukum li – yaghfira lakum – min zunuubikum wa yu –‘akh – khirakum ‘ilaaa ‘ajalin – musammaa! Qaaluuu ‘in ‘antum ‘illaa basharum – misluuna! Turii – duuna ‘an – tasud duunaa ‘ammaa kaana ya' budu ‘aabaaa – ‘unaa fa' tuunaa bi – sultaanim – mubiin.

11.Qaalat lahum rusuluhum ‘in – nahnu ‘illaa basharum – mislukum wa laa – kinnal – laaha yamunnu ‘alaa many – yashaaa – ‘u min ‘ibaa – dih. Wa maa kaana lanaaa ‘an – nati – yakum – bi – sultaanin illaa bi ‘iznillaah. Wa ‘alal – laahi fal – yata – wakkalil – Mu' minuun.

12.Wa maa lanaaa ‘allaaa natawakkala ‘alal – laahi wa qad hadaanaa Subu – lanaa. Wa lanasbiranna ‘alaa maaa ‘aazaytu muunaa. Wa ‘alal – laahi fal – yata – wakka lil – Muta – wakkiluun

13.Wa qaalal – laziina kafaruu li – rusu lihim la – nukhri – janakum min ‘ardinaa ‘aw – lata – ‘uuduuna fii millatinaa. Fa ‘awhaaa ‘ilay – him Rabbuhum lanuhlli kannaz – zaa – limiin!

14.Wa la – nus – kinanna – kumul – ‘arda mim – ba' – dihim. Zaalika liman khaafa Maqaa – mii wa khaafa wa – ‘iid.

15.Wastad – tahuu wa khaaba kullu jab – baa – rin – ‘aniid.

16.Minw – waraaa – ‘ihii Jahannamu yusqaa mim – maaa – ‘in – sadiid.

17.Yatajarra – ‘uhuu wa laa yakaadu yusii ghuhuu wa ya' tihihil – mawtu min – kulli makaaninw wa maa huwa bi – may – yit: wa minw – waraaa – ‘ihii ‘azaabun ghaliz.

18.Masalul – laziina kafaruu bi – Rabbihim ‘a' – maaluhum karamaadi – nishtaddat bihir – riihu fii yaw – min ‘aasif: laa yaqdiruuna mim – maa kasabuu ‘alaa shay': zaalika huwad – dalaalul – ba'iid.

19.‘Alam tara ‘annal – aaha khalaqas samaa – waatp wal – ‘arda bil – haqq? ‘Iny – yasha' yuz – hibkum wa ya' ti bi – khalqin – jadiid.

20.Wa maa zaalika ‘alal – laahi bi – ‘aziiz.

21.Wa barazuu lil – laahi jamii ‘an faqaalad – du ‘afaaa – ‘u lil – laziinas – tak baruuu ‘innaa kunnaa lakum taba – ‘an fahal ‘antum mughnuuna ‘annaa min ‘Azaa bil laahi min shay? Qaaluu law hadaanal – laahu laha daynaakum! Sawaaa ‘un ‘alaynaaa ‘ajazi – naaa ‘am sabarnaa maa lanaa mim – mahis.

22.Wa qaalash – shay – taanu lammaa qudiyal – ‘amru ‘innal – laaha wa' adakum wa' dal – Haqqi wa wa – ‘attukum fa ‘akhlaftukum. Wa maa kaana li – ya ‘alaykum – min – sultaanin ‘illaaa ‘an – da ‘awtukum fasta – jabtum lii: falaa taluu muunii wa luumuuu ‘anfu – sakum. Maaa ‘ana bi – musri khikum wa maaa ‘antum – bi musrikhiyy. ‘Innii kafarru bimaaa ‘ashrak – tumuuni min – qabl. ‘Innaz – zaali – miina lahum ‘azaabun ‘aliim.

23.Wa ‘ud – khilallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus – saali – haati jannatin – tajrii min – tah – tihal – ‘anhaaru khaali – diina fiihaa bi ‘izni – Rabbihim. Ta – hiyaa – tuhum fiihaa salaam!

24.‘Alam tara kayfa darabal – laahu masalan – kalimatan Tayyi – batan ka – shajaratin tayyibatin ‘as – luhaa saabitunw – wa far – ‘uhaa fis – samaaa'.

25.Tutiii ‘ukulahaa kulla hiinim bi – ‘izni Rabbihaa. Wa yadribul – laahul ‘amsaaala linnaasi la – ‘allahum yatazakkaruun.

26.Wa masalu kalimatin khabiisatin kashajaratin khabii – satii – nij – tussat min fawqil – ‘ardi maa lahaa min – qaraar.

27.Yusabbi – tulla hullaziina ‘aamanuu bil – Qawlis – Saabiti fil – hayaatid – dunyaa wa fil – ‘Aakhirah; wa yudil – lul – laahuz – zaalimiina wa yaf – ‘alul – laahu maayash – aaa'.

28.‘Alam tara ‘ilal - laziina baddaluu ni' matal – laahi kufraw – wa ‘ahallu qaw – mahum Daaral – Bawaar.

29.Jahannam? Yaslaw – nahaa – wa bi' sal – qaraar!

30.Wa ja – ‘aluu lillaahi ‘andaadal – li yudilluu ‘an – Sabiilih! Qul tamatta – ‘uu fa – ‘inna masiirakum ‘ilan – Naar!

31.Qul – li ‘ibaadi – yallaziina ‘aamanuu yuqiimus – salaata wa yunfiquu mimmaa razaqnaa – hum sirraw – wa ‘alaani – yatam – min qabli ‘any – ya' tiya Yawmul laa bay ‘un fiihi wa laa khilaal.

32.‘Allaahul – lazii khalaqas – samaa – waati wal – ‘arda wa ‘anzala minas samaaa – ‘I maaa – ‘an fa – ‘akhraja bihii minas samaraati rizqal lakum: wa sakh – khara laku mul – fulka litaj – riya fil – bahri bi – ‘Amrih: wa sakh – khara lakumul – ‘anhaar.

33.Wa sakh – khara lakumush – shamsa wal – qamara daaa – ‘I bayn; wa sakh – khara lakumul – layla wan – Nahaar.

34.Wa ‘aataakum – min – kulli maa sa ‘altumuuh. Wa in – ta – ‘udduu ni' – matal – laahi laa tuhsuuhaa. ‘Innal ‘insaana lazaluu – mun kaffar.

35.Wa ‘iz qaala ‘Ibraa – hiimu Rabbii – ‘al haazal – Balada ‘aaminanw – waj – nubnii wa ba – niyya an – na' – budal – ‘asnaam.

36.Rabbi ‘inna – hunna ‘ad – lalna kasiiram – minan – naas; fa – man – tabi – ‘anii fa – ‘innahuu minnii – wa man ‘asaa – nii fa – ‘in naka Ghafuurur – Rahiim.

37.Rabba – naaa ‘inniii ‘as – kantu min – zurriyyatii bi – waadin ghayri zii zar – ‘in ‘inda Bay – tikal – Muharrami Rabbanaa liyuqiimus – Salaata faj – ‘al ‘af – ‘idatam minan – naasi tahwiii ‘ilayhim war – zuq – hum – minas – samaraati la – ‘allahum yash – kuruun.

38.Rabba – naaa ‘innaka ta' – lamu maa nukh – fii wa maa nu' – lin: wa maa yakhfaa ‘alal – laahi min shay – ‘in fil – ‘ardi wa laa fis – samaaa'

39.‘Al – Hamdu lillaa – hillazii wahabalii ‘alal – kibari ‘Ismaa – ‘iila wa ‘Is – haaq: ‘Inna Rabbii la – Samii – ‘ud – Du – ‘aaa'!

40.Rabbij – ‘alnii muqii – mas – Salaati wa min zur – riyyatii – Rabbana wa taqabbal Du – ‘aaa'

41.Rabba – naghfir lii wa li – waali – dayya wa lil – Mu' mi – niina Yawma yaquu mul Hisaab!

42.Wa laa tahsaban – nallaaha ghaafilan ‘ammaa ya' – maluz zaalimuun ‘Innamaa yu – ‘akh – khiruhum li – Yawmin tash khasu fii – hil – ‘absaar.

43.Muhti – ‘iina muqni – ‘ii ruu – ‘uusi him laa yartaddu ‘ilay – him tarfuhum – wa ‘af – ‘idatuhum hawaaa!

44.Wa ‘anzirin – naasa Yawma ya' – tii – himul – ‘Azaabu fa – yaquulul – laziina zalamuu Rabba – naaa ‘akh – khir – naaa ‘ilaaa ‘ajalin – qariibin – nujib Da – wataka wa nattabi – ‘ir – rusul! ‘Awalam takuunuuu ‘aqsam – tum – min – qablu maa lakum – min – zawaal?

45.Wa sakantum fii masaakinil – laziina zalamuuu ‘anfusahum wa tabay – yana lakum kayfa fa – ‘alnaa bihim wa darabnaa lakumul – ‘Amsaal!

46.Wa qad makaruu makrahum wa ‘indal – laahi makruhum: wa ‘in kaana makru – hum litazuula minhul – jibaal!

47.Faaa tahsa – banal – laaha mukhlifa wa' – dihii rusulah: ‘innal – laaha ‘Aziizun – Zuntiqaam.

48.Yawma tubad – dalul – ‘Ardu ghayral ‘Ardi was – Samaa – waatu wa barazuu lil – laahil – Waa – hidil – Qah – haar;

49.Wa taral Mujri – miina Yawma – ‘izim – muqar – raniina fil – ‘asfaad;

50.Saraa – billuhum – min – qatiraa – ninw – wa taghshaa wujuuha – humun – Naar;

51.Li – yajzi – yallaahu kulla nafsim – maa kasabat; ‘innal – laaha Sariiul – Hisaab.

52.Haazaa Balaaghul – linnaasi wa li – yunzaruu bihii wa li – ya' lamuu ‘anna maa Huwa ‘Ilaahunw – Waahi – dunw – wa li – yazzak – kara ‘ulul – ‘albaab.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN