"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name37. As-Saffat
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Was – saaaffaati saffan.

2.Faz – zaajiraati zajran.

3.Fat taaliyaati Zikran.

4.‘Inna ‘illaahakum la – Waahid!

5.Rabbus – samaawaati wal – ‘ardi wa maa baynahumaa wa Rabbul mashaariq!

6.‘Innaa zayyanas samaa – ‘ad – dunyaa bi ziinati – nil kawaa kib.

7.Wa hifzam – min kulli shaytaanim maarid.

8.Laa yassamma – ‘uuna ‘ilall – Mala – ‘il ‘A' – laa wa yuqza – fuuna min kulli jaanib.

9.Duhuuranw – wa lahum ‘azaabunw – waasib.

10.‘Illaa man khatifal – khafata fa ‘atba ‘ahuu shihaabun – saaqib.

11.Fastaftihim ‘ahum ‘ashaddu khalqan ‘amman khalaqnaa? ‘Innaa khalaqnaahum – min tiinil – laazib!

12.Bal ‘ajibta wa yas – kharuun.

13.Wa ‘izaa zukkiruu laa yazkaruun.

14.Wa ‘izaa ra – ‘aw ‘Aayatany – yastas – khiruun.

15.Wa qaaluuu ‘in haazaaa ‘illas sihrum – mubiin!

16.‘A – ‘izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw – wa ‘izaaman ‘a – ‘innaa lamab – ‘uusuuna.

17.‘Awa ‘aabaaa – ‘unal – ‘awwaluun?

18.Qul na – ‘am wa ‘antum daa – khiruun.

19.Fa – ‘innamaa hiya zajratunw – waahi – datum fa – ‘izaa hum yan – zuruun!

20.Wa qaaluu yaa – waylanaa haazaa Yawmud – Diin!

21.Haazaa Yawmul – Faslillazii kuntum bihii tukazzibuun!

22.‘Uh – shurullaziina zalamuu wa ‘azwaajahum wa maa kaanuu ya' – buduuna.

23.Min dunillaahi fahduuhum ‘ilaa Siraatil – Jahiim.

24.Wa qifuuhum ‘innahum – mas ‘uuluun:

25.Maa lakum laa tanaasaruun?

26.Bal humul – yawma mustaslimuun;

27.Wa ‘aqbala ba' duhum ‘alaaa ba' – dinyyata – saaa – ‘aluun.

28.Qaaluuu ‘innakum kuntum ta' – tuun – anaa ‘anil – yamiin!

29.Qaaluu bal – lam takuunuu Mu' miniin!

30.Wa maa kaana lanaa ‘alaykum min sultaan. Bal kuntum; qawman taaghiin!

31.Fahaqqa ‘alaynaa Qawlu – Rabbinaa ‘innaa la – zaaa – ‘iquun.

32.Fa – ‘agh – waynaakum ‘innaa kunnaa ghaawiin.

33.Fa – ‘innahum Yawma – ‘izin – fil – ‘Azaabi mushtarikuun.

34.‘Innaa kazaalika naf – ‘alu bil – mujrimiin.

35.‘Innahum kaanuuu ‘izaa qiila lahum Laaa ‘ilaaha ‘illal – laahu yastakbiruun.

36.Wa yaquuluuna ‘a – ‘innaa lataa rikuuu – alihatinaa li – shaa – ‘irim – majnuun?

37.Bal jaaa – ‘a bil – Haqqi wa saddaqal – mursaliin.

38.‘Innakum la – zaaa –‘iqul – ‘Azaabil – ‘Aliim;

39.Wa maa tujzawna ‘il – laa maa kun – tum ta' – maluun;

40.‘Il – laa ‘ibaadallaahil – much – lasiin.

41.‘Ulaaa – ‘ika lahum Rizqum – ma' – luum.

42.Fawaakih; wa hum – muk – ramuuna.

43.Fii Jannaatin – Na – ‘iim.

44.‘Alaa sururim – mutaqaabiliin:

45.Yutaafu ‘alayhim – bi – ka' sim – mim – ma'- iin.

46.Baydaaa – ‘a lazzatil – lish – shaaribiin.

47.Laa fiihaa ghawlunw – wa laa hum ‘anhaa yunzafuun.

48.Wa ‘indahum qaasiraatut – tarfi ‘iin.

49.Ka – ‘annahunna baydun – maknuun.

50.Fa – ‘aqbala ba' – duhum ‘alaa ba' – diny – yatasaaa – ‘aluun.

51.Qaala qaaa – ‘ilum – minhum ‘innii kaana lii qariin.

52.Yaquulu ‘a – ‘innaka laminal – musad – diqiin?

53.‘A – ‘izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw – wa ‘izaaman ‘a – ‘innaaa la – madiinuun?

54.Qaala hal ‘antum – muttali – ‘uun?

55.Fattala – ‘a fara – ‘aahu fii saw – aaa ‘il – jahiim.

56.Qaala tallaahi ‘in – kitta laturdiin!

57.Wa law laa Ni' matu Rabbii lakuntu minal – mubdariin!

58.‘Afamaa nahnu bi – mayyitiin.

59.‘Illaa mawtatanal – ‘uulaa wa maa nahnu bimu – ‘azzabiin?

60.‘Inna haazaa lahuwal – fawzul – ‘aziim!

61.Limisli haazaa fal – ya' – malil – ‘aamiluun.

62.‘Azaalika khayrun – nuzulan ‘am – Shajaratuz – Zaqquum?

63.‘In – naa ja – ‘alnaahaa fitnatal – lizzaalimiin.

64.‘In – nahaa shajaratun takhfuju fiii ‘aslil – Jahiim;

65.Tal – ‘uha ka – ‘annahuu ru – ‘uu – sush – shayaatiin;

66.Fa – ‘innahum la – ‘aakiluuna minhaa famaali – ‘uuna minhal – butuun.

67.Summa ‘inna lahum ‘alayhaa lashaw – bam – min – hamiim.

68.Summa ‘inna marji – ‘ahum la – ‘ilal – Jahiim.

69.‘Innahum ‘alfaw ‘aabaaa – ‘ahum daaalliin;

70.Fahum ‘alaaa ‘aasaarihim yuhra – ‘uun!

71.Wa laqad dalla qablahum ‘aksarul – ‘awwaliin;

72.Wa laqad ‘arsalnaaa fiihim munziriin;

73.Fanzur kay fa kaana ‘Aaqibatul – munziriin;

74.‘Il – laa ibaadallaahil – mukhlasiin.

75.Wa laqad naadaanaa Nuuhun – falani' mal – Mujiibuun.

76.Wa najjaynaahu wa ‘ahlahuu minal – karbil – ‘Aziim.

77.Wa ja – ‘alnaa zurriyaatahuu humul – baaqiin.

78.Wa taraknaa ‘alayhi fil – ‘aakhiriin;

79.Salaamun ‘alaa Nuuhin – fil – ‘aalamiin!

80.‘Innaa kazaalika najzil – Muhsiniin.

81.‘Innahuu min ‘ibaadinal – Mu' – miniin.

82.Summa ‘aghraqnal – ‘aakhariin.

83.Wa ‘inna min – Shii – ‘atihii la – ‘Ibraahiim.

84.‘Iz jaaa – ‘a Rabbahuu biqal – bin saliim.

85.‘Iz qaala li – ‘abiihi wa qawmihii maa zaa ta'- buduun?

86.‘A – ‘ifkan ‘aalihatan – duunallaahi – turiiduun?

87.Famaa zannukum – bi – Rabbil – ‘Aalamiin?

88.Fanazara nazratan fin – Nujuum.

89.Faqaala ‘inii saqiim!

90.Fatawallaw ‘anhu mudbiriin.

91.Faraagha ‘ilaa ‘aalihatihim faqaala ‘alaa ta' – kuluun?

92.Maa lakum laa tantiquun?

93.Faraagha ‘alayhim darbam – bil – yamiin.

94.Fa – ‘aqbaluuu ‘ilayhi yazif – fuun.

95.Qaala ‘ata buduuna maa tanhituun?

96.Wallaahu khalaqakum wa maa ta' – maluun!

97.Qaalubnuu lahuu bunyaanan fa – ‘alqauhu fil – Jahiim!

98.Fa – ‘araaduu bihii kaydan faja – ‘alnaahumul – ‘asfaliin!

99.Wa qaala ‘innii zaahibun ‘ilaa Rabbii sayahdiin!

100.Rabbi hab lii minas – Saalihiin!

101.Fabash – sharnaahu bi ghulaamin haliim.

102.Falammaa balagha ma – ‘ahussa' – ya qaala yaa – bunay – ya ‘inniii ‘araa fil – manaami ‘anniii ‘azbahuka fanzur maa – zaa taraa! Qaala yaaa ‘abatif – ‘al maa tumar: satajiduniii ‘inshaaa – ‘allaahu minas – Saabiriin!

103.Falammaaa ‘aslamaa wa tallahuu lil – jabiini.

104.Wa naadaynaahu ‘any Yaaa – ‘Ibraahiim!

105.Qad saddaqar – ru'- yaa! ‘Innaa kazaalika najzil – Muhsiniin.

106.‘Inna haazaa lahuwal – balaaa – ‘ul – mubiin.

107.Wa fadaynaahu bizibhin ‘aziim:

108.Wa taraknaa ‘alayhi fil – ‘aakhiriin:

109.Salaamun ‘alaaa ‘Ibraahiim!

110.Kazaalika najzil – Muhsiniin.

111.‘Innahuu min ‘ibaadinal – Mu' – miniin.

112.Wa bash – sharnaahu bi – ‘Ishaaqa Na – biyyam – minas – Saalihiin.

113.Wa baaraknaa ‘alayhi wa ‘alaaa ‘Ishaaq: wa min – zur – riyyatihimaa muhsin – unw – wa zaalimul – linafsihii mubiin.

114.Wa laqad manna – naa ‘alaa Muusaa wa Haaruun.

115.Wa najjaynaahumaa wa qawmahuwaa minal – Karbil – ‘Aziim;

116.Wa nasarnaahum fakaanuu humul – ghaalibiin;

117.Wa ‘aataynaahumul – kitaaal – mustabiin;

118.Wa hadaynaahumas – Siraatal – Mustaqiim;

119.Wa taraknaa ‘alayhimaa fil – ‘aakhiriin:

120.Salaamun ‘alaa Muusaa wa Haruun!

121.‘Innaa kazaalika najzil – Muhsiniin.

122.‘Innahumaa min ‘ibaadinal – Mu'- miniin.

123.Wa ‘inna ‘Ilyaasa laminal – mursaliin.

124.‘Iz qaala liqawmihiii ‘alaa tat – taquun?

125.‘Atad – ‘uuna Ba' – lanw – wa tazaruuna ‘Ahsanal – Khaaliqiin.

126.‘Allaaha Rabbakum wa Rabba ‘aabaaa - ‘ikumul – ‘awwaliin?

127.Fa kazzabuuhu fa – ‘innahum la – muhdaruuna.

128.‘Illaa ‘ibaadallaahil – mukhlasiin.

129.Wa taralnaa ‘alayhi fil – ‘aakhiriin:

130.Salaamun ‘alaa Ilyaasiin!

131.‘Innaa kazalika najzil – Muhsiniin.

132.‘Innahuu min ‘Ibaadinal – Mu'miniin.

133.Wa ‘inna Luutal – laminal – mursaliin.

134.‘Iz najjaynaahu wa ‘ahlahuuu ‘ajma ‘iina.

135.‘Il – laa ‘ajuuzan – fil – ghaabiriin:

136.Summa dammarnal – ‘aakhariin.

137.Wa ‘innakum latamurruuna ‘alayhim – musbihiin.

138.Wa billayl: ‘afalaa ta'qiluun?

139.Wa ‘inna Yuunusa laminal – mursaliin.

140.‘Iz ‘abaqa ‘ilal – fulkil – mash – huun.

141.Fasaahama fakaana minal – mud – hadiin:

142.Faltaqamahul – Huutu wa huwa muliim.

143.Falaw laaa ‘annahuu kaana minal musabbihiin.

144.Lalabisa fii batnihii ‘ilaa Yawmi yub – ‘asuun.

145.Fanabaznaahu bil – ‘araaa – ‘I wahuwa saqiim.

146.Wa ‘ambatnaa ‘alayhi shajaratam – miny – yaqtiin.

147.Wa ‘arsalnaahu ‘ilaa mi – ‘ati ‘alfin ‘aw yaziiduun.

148.Fa – ‘aamanuu famatta' – naahum ‘ilaa hiin.

149.Fastaftihim ‘ali – Rabbikal – banaatu wa lahumul – banuun?

150.‘Am khalaqnal – malaaa – ‘ikata ‘inaasanw – wa hum shaahiduun?

151.‘Alaaa ‘innahum – min ‘ifkihim layaquuluun.

152.Waladallaahu wa ‘innahum lakaazibuun!

153.‘Astafal – banaati ‘alal – baniin?

154.Maa lakum? Kayfa tahkumuun?

155.‘Afalaa tazakkaruun?

156.‘Am lakum sultaanum – mubiin?

157.Fa' – tuu bi – kitaabikum ‘in – kuntum saadiqiin!

158.Wa ja - ‘aluu baynahuu wa baynal Jinnati nasabaa: wa laqad ‘alimatil – Jinnatu ‘innahum lamuhdaruun!

159.Subhaanallaahi ‘ammaa yasifuun!

160.‘Il – laa ‘Ibaadallaahil – mukhlasiin.

161.Fa – ‘innakum wa maa ta' – buduun.

162.Maaa ‘antum ‘alayhi bi – faatiniin.

163.‘Il – laa man huwa saalil – Jahiim!

164.Wa maa minnaaa ‘il – laa lahuu maqaamum – ma' – luum:

165.Wa ‘innaa lanahnus – saaaaffuun;

166.Wa ‘innaa lanahnul – musabbihuun!

167.Wa ‘in kaanuu la – yaquu – luuna.

168.Law ‘anna ‘indanaa Zikram – minal – ‘awwaliin.

169.Lakunnaa ‘Ibaadallaahil – mukhlasiin!

170.Fakafaruu bihii fasaw fa ya' – lamuun!

171.Wa laqad sabaqat kalimatunaa li – ‘Ibaadinal – Mursaliin;

172.‘Innahum lahumul – mansuuruun.

173.Wa ‘inna jundanaa lahumul – ghaalibuun.

174.Fatawalla ‘anhum hattaa hiin.

175.Wa ‘absirhum fasawfa yubsiruun!

176.‘Afabi – ‘azaabinaa yasta' – jiluun?

177.Fa - ‘izaa nazala bisaahaatihim fasaaa – ‘a sabaahul – munzariin!

178.Wa tawalla ‘anhum hattaa hiin.

179.Wa ‘absir fasawfa yubsiruun!

180.Subhaana Rabbika Rabbil – ‘Izzati ‘ammaa yasifuun!

181.Wa Salaamun ‘alal – mursaliin!

182.Wal – Hamdu lillaahi Rabbil – ‘Aalamiin.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN