"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name83. Al-Mutaffifin
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Waylul - lil - mutaffifiin.

2.'Allaziina 'izak - taaluu 'al - annaasi yastawfuun.

3.Wa 'izaa kaaluuhum 'awwa - zanuuhum yukhsiruun.

4.'Alaa yazunnu 'ulaaa - 'ika 'annahum - mab - 'uusuuna.

5.Li - Yawmin 'Aziim.

6.Yawma yaquumun - naasu li - Rabbil - 'Aalamiin?

7.Kallaaa 'inna kitaabal - fujjaari lafii Sijjiin.

8.Wa maaa 'adraaka maa sijjiin?

9.Kitaabun marquum.

10.Wayluny - Yawma - 'izil - lil - mukazzi - Diin.

11.'Allaziina yukazzibuuna bi - Yawmid - Diin.

12.Wa maa yukazzibu bihiii 'illaa kullu mu'- tadin 'asiim!

13.'Izaa tutlaa 'alayhi 'Aayaatunaa qaala 'Asaatiirul - 'Awwaliin!

14.Kalla bal; raana 'alaa quluubihim - maa kaanuu yaksibuun!

15.Kallaaa 'innahum 'ar - Rabbihim Yawma - 'izil - la - mahjuubuun.

16.Summa 'innahum la - saalul - Jahiim.

17.Summa yuqaalu haazal - 'Abraari lafii 'Illiy - yiin.

18.Kallaaa 'inna Kitaabal - 'Abraari lafii 'Illiy - yiin.

19.Wa maaa 'adraaka maa 'Illiy - yuun?

20.Kitaabun - marquum.

21.Yash - hadu - hul - Muqarrabuun.

22.'Innal - 'Abraara lafii Na - 'iim:

23.'Alal - 'araaa - 'iki yanzuruun:

24.Ta' rifu fii wujuuhi - him nadratan - Na - 'iim.

25.Yusqawna mir - rahiiqim - makhtuum;

26.Khitaamuhuu misk: wa fii zaalika fal - yatanaafasil - muta - naafisuun:

27.Wa mizaajuhuu min - Tasniim.

28.'Aynany - yashrabu bihal - Muqarrabuun.

29.'Innallaziina 'ajramuu kaanuu minallaziina 'aamanuu yadhakuun.

30.Wa 'izaa marruu bihim yataghaamazuun;

31.Wa 'izan - qalabuuu 'ilaaa 'ahlihimun - qalabuu fakihiin;

32.Wa 'izaa ra - 'awhum qaaluuu 'innahaaa - 'ulaaa - 'I la - daaal - luun!

33.Wa maaa 'ursiluu 'alayhim Haafiziin.

34.Fal - Yawmallaziina 'aamanuu minal - kuffaari yad - hakuun:

35.'Alal - araaa 'iki yanzuruun.

36.Hal - suw - wibal - kuffaaru maa kaanuu yaf 'aluun?

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN