"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name58. Al-Mujadilah
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.QADSAMI - 'ALLAAHU Qawlallatii tujaadiluka fii zawjihaa wa tashtakiii 'ilallaah: wallaahu yasma - 'u tahaa wurakumaa: 'innallaaha Samii - 'um - Basiir.

2.'Allaziina yuzaahiruuna minkum - min nisaaa - 'ihim - maa hunna 'ummahaatihim: 'in 'ummahaatu - hum layaquuluuna munkaram - minal - qawli wa zuuraa: wa 'innallaaha la - 'Afuwwun - Ghafuur.

3.Wallaziina yuzaahiruuna minnisaaa - 'ihim summa ya - 'uuduuna limaa yaaquu fa - tahriiru raqabatim - min - qabli 'anyyatamaasaa: zaalikum tuu - 'azuuna bih: Wallaahu bimaa ta' - maluuna khabiir.

4.Famallam yajid fa - siyaamu shah - rayni mutataabi - 'anyi min qabli 'any - yata - maaas - saa. Famallam - yastatai' fa - 'it - 'aamu sittiia miskiinaa. Zaalika litu' - minuu billaahi wa Rasuulih. Wa tilka Huduudullaah. Wa lil - kaafiriina 'Azaabun 'aliim.

5.'Innallaaziina yuhaaad - duunallaaha wa Rasuulahuu kubituu kamaa kubitallaziina min - qablihim wa qad 'anzalnaaa - 'Aayaatim - Bayyinaat. Wa lil - kaafiriina 'Azaabum - muhiin.

6.Yawma yab - 'asuhumullaahu jamii - 'an fayunabbi 'uhum - bimaa 'amiluu. 'Ahsaa - hullaahu wa nasuuh: wallaahu 'alaa kulli shay - 'in - Shahiid.

7.'Alam tara 'annallaaha ya' - lamu maa fis - samaawaati wa maa fil - 'ard? Maa yakuunu min - najwaa salaasatin 'illaa Huwa raabi. 'uhum wa laa khamsatin 'illaa Huwa saadisuhum wa laaa 'adnaa min - zaalika wa laaa 'aksara 'illaa Huwa ma - 'ahum 'aynamaa kaanuu: summa yunabbi - 'uhum - bimaa 'amiluu Yawmal - Qiyaamah. 'Innallaaha bikulli shay - 'in 'Aliim.

8.'Alam tara 'ilallaziina nuhuu 'anin - najwaa summa ya - 'uuduuna limaa nuhuu 'anhu wa yatanaajawna bil - 'ismi wal - 'udwaani wa ma'- siyatir - Rasuul. Wa 'izaa jaaa - 'uuka hayyawka bimaa lam yubayyika bihillaahu wa yaquuluuna fiii 'anfusihim law laa yu - 'azzibunallaahu bimaa naquul? Hasbuhum Jahannam: yaslawnahaa, fabi' - sal - masiir!

9.Yaaa - 'ayyuhallaziina 'aamanuuu 'izaa - tanaajay - tum falaa tatanaajaw bil - 'ismi wal- 'udwaani wa ma' - siyaatir - Rasuuli wa tanaajaw - bil - birri wat - taqwaa; wattaqul - laahallazii 'ilayhi tuh - sharuun.

10.'Innamaan - najwaa minasah - Shaytaani - liyahzunal - laziina 'aamanuu wa laysa bidaarrihim shay - 'an 'illaa bi - 'iznillaah; wa 'alal - laahi fal - yatawakkalil Mu' - minuun.

11.Yaaa - ayyuhallaziina 'aamanuuu 'izaa qiila lakum tafassahuu fil - majaal - isi falsahuu yafsahillaahu lakum. Wa 'izaa qiilan - shuzuu fanshazuu yarfa - 'illaahullaziina 'aamanuu minkum wal - laziina 'uutul - 'Ilma darajaat. Wallaahu bimaa ta'- maluuna khabiir.

12.Yaaa - 'ayyuhallaziina 'aamanuu 'izaa naajay - Rasuula faqaddimuu bayna yaday - najwaakum sadaqah. Zaalika khayrullakum wa 'athar. Fa - 'illam tajiduu fa - 'innallaaha Ghafuurur - Rahiim.

13.'A - 'ashfaqtum 'an - tuqaddimuu bayna yaday - najwaakum sadaqat? Fa - 'iz lam taf - 'aluu wa taaballahu 'alaykum fa - 'aqimus - Salaata wa 'aatuz - Zakaata wa 'atii - 'ullaaha wa Rasuuluah. Wallaahu khabiirum - bimaa ta' - maluun.

14.'Alam tara 'ilallaziina tawallaw qawman ghadiballaahu 'alay - him? maa hum - minkum wa laa minhum wa yahlifuuna 'alal - kazibi wa hum ya' - lamuun.

15.'A - 'abdallaahu lahum 'azaaban - shadiidaa: 'innahum saaa - 'a maa kaanuu ya' - maluun.

16.'Ittakhazuuu 'aymaanahum junnatan - fasadduu 'an - sabiilillaahi falahum 'Azaabum - muhiin.

17.Lan - tughiya 'anhum 'amwaalahum wa laaa 'awlaaduhum - minallaahi shay - 'aa: 'ulaaa - 'ika 'As - haabuun - Naar; hum fiihaa khaaliduun.

18.Yawma yab - 'asuhumul - laahu jamii - 'an - fayahlifuuna lahuu kamaa yahlifuuna lakum wa yahsabuuna 'annahum 'alaa shay'. 'Alaaa 'innahum humul - kaazibuun!

19.'Is - tahwaza 'alay - himush - shay - taanu fa - 'ansaahum zikrallaah. 'Ulaaa - 'ika Hizbush - shaytaan. 'Alaaa 'inna Hizbash - Shaytaani humul - khaasiruun!

20.'Innallaziina yuhaaadduunallaaha wa Rasuulahuuu 'ulaaa - 'ika fil - 'azalliin.

21.Kataballaahu la - 'aghlibanna 'ana wa rusulii: 'innallaaha Qawiyyun 'Aziiz.

22.Laatijidu qawmany - yu' - minuuna billaahi wal - Yawmil - 'Aakhiri yuwaaad - duuna man haaddallaaha wa Rasuulahuu wa law kaanuuu 'aabaaa - 'ahum 'aw 'ashiiratahum. 'Ulaaa - 'ika kataba fii quluubihimul - 'iimaana wa 'ayyadahum - bi - ruuhim - minh. Wa yudkhiluhum jannaatin - tajri min tahtihal - 'anhaaru khaalidiina fiihaa. Radi - yallaahu 'anhum wa raduu 'anh. 'Ulaaa - 'ika Hizbullaah. 'Alaa 'inna Hizballaahi humul - Muflihuun.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN