"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." 

(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name17. Al-Isra
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.SUB – HAANALLAZIL ‘asraa bi ‘Abdihii laylam – minal – Masjidil Haraami ‘ilal – Masjidil – ‘Aqsal – lazii baaraknaa hawlahuu li – nuriyahuu min ‘Aayaatinaa: ‘innahuu Huwas – Samii ‘ul – Basiir.

2.Wa ‘aataynaa Muusal – Kitaabi wa ja – ‘alnaahu Hudalli – Baniii – ‘Israaa – ‘iila ‘allaa tattakhizuu min – duunii Wakiilaa.

3.Zurriyyata man hamalanaa ma – ‘a Nuuh! ‘Innahuu kaana ‘Abdan – Shakuuraa.

4.Wa qadaynaaa ‘ilaa Baniii ‘Israaa – ‘iila fil – kitaabi latufsiduuna fil – ‘ardi marratayni wa lata' – luuna ‘uluwwan – kabiiraa!

5.Fa – ‘izaa jaaa – ‘a wa'- du ‘uu – laahumaa ba – ‘asnaa ‘alaykum ‘ibaadal – lanaaa ‘ulii ba' – sin shadii – din fa – jaasuu khilaalad – diyaar; wa kaana wa' dam – maf – ‘uulaa.

6.Summa radadna lakumul – karrata ‘alayhim wa ‘amdadnaa – kum – bi – ‘am waalinw – wa baniina wa ja – ‘alnaakum ‘aksara nafiiraa.

7.‘In ‘ahsantum ‘ahsantum ‘anfusikum: wa ‘in ‘asa'- tum fa – lahaa fa – ‘izaa jaaa – ‘a wa' – dul – ‘aakhirati li – yasuuu – ‘uu wujuuhakum wa li – yasuuu – ‘uuu wujuuhakum wa li – yadkhulul – Masjida kamaa dakhaluuhu ‘awwala marratinw – wa li – yutabbiruu maa ‘alaw tatbiiraa.

8.‘Asaa Rabbukum ‘anyyar – hamakum; wa in ‘ut – tum ‘udnaa. Wa ja ‘alnaa Jahannama lil – kafiriina hasiiraa.

9.‘Inna haazal – Qur – ‘aana yahdii lillatii hiya ‘aqwamu wa yubash – shirul – Mu' – miniinallaziina ya' maluunas – saalihaati ‘anna lahum ‘ajjran – kabiiraa;

10.Wa ‘annalaziina laa yu' minuuna bil – ‘Aakhirati ‘a' – tadnaa lahum ‘Azaaba ‘aliimaa.

11.Wa yad – ‘ul – ‘insaanu bish – sharri du ‘aa – ‘ahuu bil – khayr; wa kaanal – ‘in saanu ‘ajuulaa.

12.Wa ja – ‘alnal – Layla wan – Nahaara ‘Aayatayni fama – hawnaaa ‘Aayatal Layli wa ja – ‘alnaaa ‘Aayatan – Nahaari mubsiratal – litabtaghuu fadlam – mir – Rabbikum wa lita – lamuu ‘adadas – siniina wal – hisaab; wa kulla shay – ‘in fassalnaahu tafsiilaa.

13.Wa kulla ‘insaanin ‘alzam – naahu taaa – ‘irahuu fii ‘unuqih wa nukhriju lahuu Yawmal - Qiyaamati kitaabany – yalqaahu manshuuraa.

14.‘Iqra' Kitaabak. Kafaa bi – nafsikal – yawma ‘alayka hasiibaa.

15.Manihtadaa fa – ‘innamaa yahtaasii li nafsih; wa maa dalla fa ‘inna maa yadillu ‘alayhaa: wa laa taziru waaziratunw – wizra ‘ukhraa: wa maa kunnaa mu ‘azzibiina hatta nab – ‘asa rusuulaa.

16.Wa ‘izaa ‘aradnaaa ‘an – nuhlika qaryatan amamaa mutrafiiha fa fasaquu fiihaa fa – haqqa ‘alayhal – qawlu fa dam mar – naahaa tadmiiraa.

17.Wa kam ‘ahlaknaa minal – quruuni mim – ba'di Nuuh? Wa kaafaa bi – Rabbika bi – zunuubi ‘ibaadihii khabiiram – Basiiraa.

18.Man – kaana yuriidul – ‘aaji – la – ta ‘ajjalnaa lahuu fiihaa maa nashaaau liman – nuriidu summa ja – ‘alnaa lahuu jahannam: yaslaaha mazmuumam – madhuuraa.

19.Wa man ‘araadal ‘Aakhirta wa sa – ‘aa lahaa sa' – yahaa wa huwa Mu' miun fa ‘ulaaa – ‘ika kaana sa' – yuhum mash – kuuraa.

20.Kullan – numiddu haaa – ‘ulaaa – ‘I wa haaa – ‘ulaaa – ‘I min ‘ataaa – ‘I Rabbik: Wa ma kaana ‘ataaa – ‘u Rabbika mahzuuraa.

21.‘Unzur kayfa faddalnaa ba' – da hum ‘alaa ba'd; wa lal – ‘Aakhiratu ‘akhbaru darajaa – tinw wa ‘akhbaru tafdiilaa.

22.Laa – taj – ‘al ma – ‘allaahi ‘illahan ‘aakhara fataq – ‘uda mazmuumam – makhzuulaa'.

23.Wa qaddaa Rabbuka ‘allaa ta' – buduuu ‘illaaa iyyaahu wa bil – waalidayn ‘ihsaanaa. ‘Immaa yablughanna ‘indakal – kibara ‘ahaduhumaaa ‘aw kilaa – humaa falaa taqul – lahumaaa ‘uffinw – wa laa tanhar – humaa wa qul – lahumaa qawlan – kariimaa.

24.Wakhfid la – humaa janaaa – haz – zulli minar – rahmati wa qur – Rabbir hamhu maa kamaa rabba – yaaniii saghiiraa.

25.Rabbukum ‘a' – lamu bimaa fii nufuusikum: ‘in – takuunuu saalihiina fa ‘innahuu kaana lil – ‘aw – waabiina Ghafuuraa.

26.Wa ‘aati zal – qurbaa haqqahuu wal – miskiina wabnas – sabiili wa laa tubazzir tabziiraa.

27.‘Innal – mubazziriina kaanuuu ‘ikhwaanash – shayaatiin: wa kaanash shaytaanu li – Rabbihiii kafuuraa.

28.Wa ‘immaa tu' – ridanna ‘anhumub – tighaaa – ‘a Rahmatim – mir – Rabbika tarjuuhaa faqul – lahum qawlam – maysuuraa.

29.Walaa taj – ‘al yadaka maghluu – latan ‘ilaa ‘unuqika wa laa tabsut – haa kullal basti fataq – ‘uda maluumam – mashuuraa.

30.‘Inna Rabbaka yabsutur – rizqa ‘Iimany – yashaaa – ‘u wa yaqdir. ‘Innahuu kaana bi – ‘ibaadihii Khabiiran – Basiiraa.

31.Wa laa taqtuluuu ‘awlaadakum khashyata ‘imlaaq: Nahnu narzaquhum wa ‘iyyaakum. ‘Inna qatlahum kaana khit ‘an – kabiiraa.

32.Wa laa taqrabuz – zinaaa ‘innahuu kaana faahisha: wa saaa – ‘a sabiilaa.

33.Wa laa taqtulun – nafsallatii harramal – laahu ‘illaa bil – haqq. Wa man – qutila mazluuman faqad ja ‘alnaa li – waliyyihii sultaanan falaa yusrif – fil – qatl; ‘in – nahuu kaana mansuuraa.

34.Wa laa taqrabuu maalal – yatiimi ‘illaa billatii hiya ‘ahsanu hattaa yablugha ‘ashuddah; wa ‘awfuu bil – ‘ahd: ‘innal ‘ahda kaana mas – ‘uulaa.

35.Wa ‘awful – Kayla ‘izaa kiltum wazinuu bil – qistaasil – mustaqiim: zaalika khayrunw – wwa ‘ahsanu ta' – wiilaa.

36.Wa laa taqfu maa laysalaka bihii ‘ilm; ‘innas – sam ‘a wal – basara wal – fu – ‘aada kullu ‘ulaaa – ‘ika kaana ‘anhu mas ‘ulaa.

37.Wa laa tamshi fil – ‘ardi marahaa: ‘innaka lan – takhri – qal – ‘arda wa lan – tab – lughal – jibaala tuulaa.

38.Kulla zaalika kaana sayyi – ‘uhuu ‘inda Rabbika makruuhaa.

39.Zaalika mimmaaa ‘awhaaa ‘ilayka Rabbuka minal – hikmah. Wa laa taj ‘al ma ‘al – laahi ‘illaahan ‘aakhara fatulqaa fii jahannam maluumam – mad – huuraa.

40.‘Afa – ‘asfaakum Rabbukum bil – baniina wattakhaza minal – ma – laaa – ‘ikati ‘inaasaa? ‘Innakum lataquuluuna qawlan ‘aziimaa!

41.Wa laqad sarrafnaa fii haazal Qur ‘aani liyazzak – kiruu: wa maa yaziiduhum ‘illaa nufuuraa!

42.Qul – law kaana ma ‘ahuuu ‘aalihatun kamaa yaquuluuna ‘izal – lab – taghaw ‘ilaa Zil – ‘Arshi sabiilaa!

43.Subhaanahuu wa Ta ‘aalaa ‘ammaa yaquuluuna ‘Uluwwan Kabiiraa!

44.Tusabbihu lahus – samaawaatus – sab ‘u wal – ‘ardu wa man fiihinn: wa ‘immmin – shay – ‘in ‘illaa yusabbihu bi – Hamdihii wa laakil – laa tafqahuuna tas – biihahum: ‘Innahuu kaana Haliiman Ghafuuraa!

45.Wa ‘izaa qara' – tal – Qur – ‘aana ja' ‘alnaa baynaka wa baynal – laziina laa yu' minuuna bil – ‘Aakhirati hijaabam – mastuuraa;

46.Wa ja ‘alna quluubihim ‘akinnatan ‘any – yafqahuuhu wa fiii ‘aazaanihim waqraa: wa ‘izaa zakarta Rabbaka fii – Quraani Wahadahuu walaw ‘alaaa ‘adbaarihim nufuuraa.

47.Nahnu ‘a' – lamu bimaa yastami – ‘uuna bihiii ‘iz yastami – ‘uuna ilayka wa ‘izhum najwaaa ‘iz yaquuluz zaa – limuuna ‘in – tattabi ‘uuna ‘illaa rajulam – mashuuraa.

48.‘Unzur – kayfa darabuu lakal ‘amsaala fa – dalluu falaa yastatii – ‘uuna sabiilaa.

49.Wa qaaluuu ‘a – ‘izaa kunnaa ‘izaamanw – wa rufaatan ‘a – ‘innaa la mab – ‘uusuuna khalaqan ja – diidaa?

50.Qul kuunuu bijaaratan aw hadiidaa.

51.‘Aw khalqam – mimmaa yakburu fii suduurikum! Fasa yaquuluuna many yu ‘iidunaa? Qulillazii fatarakum ‘awwala marrah! Fasa yun ghiduuna ‘ilayka ru ‘uusahum wa yaquuluuna mataa hum? Qul ‘asaaa ‘any – yakuuna qarribaa!

52.Yawma yad – ‘uukum fatas – tajiibuuna bi Hamdihii wa tazunnuuna ‘illabistum ‘illaa qaliilaa!

53.Wa qul – li ‘ibaadii yaquu lul latii hiya ‘ahsan: ‘iinnash Shaytaana yanzaghu baynahum: ‘innash – shay taana kaana lil – ‘insaani ‘aduw wum – mubiinaa.

54.Rabbukum ‘a' – lamu bikum: ‘iny yasha' yarhamkum ‘aw ‘innyyasha' yu ‘azzibkum: wa maaa ‘arsalnaa ka ‘alayhim wakiilaa.

55.Wa Rabbuka ‘a' – lamu biman fis samaawaati wal – ‘ard wa laqad faddalnaa ba' dan – nabiyyiina ‘alaa ba'dinw wa ‘aataynaa Daawuuda Zabuuraa.

56.Qulid – ‘ullaziina za ‘amtum – min duunihii falaa yamli kuuna kash faddurri ‘ankum wa laa tahwiilaa.

57.‘Ulaaa – ‘ikallaziina yad – ‘uuna yabtaghuuna ‘ilaa Rabbihimul Wasiilata ‘ayyuhum ‘aqrabu wa yarjuuna Rahmatahuu wa yakhaa fuuna ‘Azaabah: ‘inna ‘Azaaba Rabbika kaana mahzuuraa.

58.Wa ‘immin qaryatin ‘illaa Nahnu muhlikuuha qabla yawmil Qiyaamti ‘aw mu ‘azzibuuhaa ‘azaaban shadiidaa kaana zaalika fil – Kitaabi mastuuraa.

59.Wa maa mana – ‘anaaa ‘annursila bil ‘Aayaati ‘illaaa ‘an – kazzaba bihal – ‘awwaluun: wa ‘aataynaa Samuudan – Naaqata mubsiratan fazalamuu bihaa: wa maa nursilu bil – ‘Aayaati ‘illaa takhwiifaa.

60.Wa ‘iz qulnaa laka ‘inna Rabbaka ‘ahaata binnas: wa maa ja ‘alnar Ru' yallatiii ‘araynaaka ‘illaa fitnatal – linnaasi wash – Shajaratal – mal ‘uunata fil – Qur – ‘aan: wa nukhawwifu – hum famaa yaziiduhum ‘illaa tughyaanan kabiiraa.

61.Wa ‘iz qulnaa lil – malaaa – ‘ika tis – juduu li – ‘Aadama fasajaduuu ‘illaaa ‘Ibliis: qaala ‘a – ‘asjudu liman khalaqta tiinaa!

62.Qaala 'ara-'aytaka haazallazii karramta 'alayy! La-'in 'akhkhartani 'ilaa Yawmil-Qiyaamati la-'ahtani-kanna zurriyyatahuuu 'illaa qaliilaa!

63.Qaalazhab faman tabi'aka minhum fa-'imma Jahannama jazaaa-'ukumjazaaa-'am-maw-fuuraa.

64.Wastafziz manistata' ta min-hum-bi-sawtika wa 'ajlib 'alayhim-bi-khaylika wa rajili ka wa shaarik-hum fil-'amwaali wal-'awkaadi wa'idhum. Wa maa ya'iduhumush-Shaytaanu'illaa guruuraa.

65.'Inna 'ibaadii laysa laka 'alayhim sultaan; wa kafaa biRabbika Wakiilaa.

66.Rabbukumullazii yuzjii lakumul-Fulka fil-bahrilitabtaguu min-fazhlih. 'Innahuu kaana bikum Rahiimaa.

67.Wa 'izaa massakumuzzur-ru fil-bahri zalla man-tad-'uuna 'illaaa 'iyyaah! Falammaa naj-jaakum 'ilal-barri'a'-raztum. Wa kaanla-'insaanu kafuuraa!

68.'Afa-'amintum 'any-yakh-sifa bikum jaanibal-barri 'aw yursila 'alaykum haasiban-summa laa tajiduu lakum wa kiilaa?

69.'Am 'amintum 'anyyu-'ii-dakum fiihi taaratan 'ukhraa fa-yursila alaykum qaasifam-minar-riihi fa-yugriqakum-bi-maa kafartum summa laatajiduu lakum 'alaynaa bihii ta-bii-'aa?

70.Wa laqad karrammaa Ba-niii 'Aadama wa hamalnaa-hum fil-barri wal-bahri wa raza-qnaahum-minat-tayyibaati wa fazzalnaahum 'alaa kasiirim-mimman khalaqnaa tafzii-laa.

71.Yawma nad-'uu kulla 'unaasim-bi-'Imaamihim; fa-man 'uutiya kitaabahuu bi-ya-miinihii fa-'ulaaa-'ika yaqra-'uuna kitaabahum wa laa yuz-lamuuna fatiilaa.

72.Wa man-kaana fii haazihiii 'a'-maa fa-huwa fil-'Aakhirati'a'-maa wa 'azallu Sabiilaa.

73.Wa 'in-kaaduu la-yafti-nuu-naka 'anillazii 'awhaynaaa 'ilayka li-taftariya 'alaynaa gayrah; wa 'izal-lattakhazuu-ka khaliilaa!.

74.Wa law laaa 'an-sabbat-naka laqad kitta tarkanu 'ilayhim shay-'an-qaliilaa.

75.'Izalla-'azaqnaaka zi'-fal-hayaati wa zi'-fal-mamaati summa laa tajidu laka 'alaynaa nasiiraa!

76.Wa 'in kaaduu la-yasta-fiz-zuunaka minal-'arzi li-yukhri-juuka minhaa wa 'izakkaa yal-basuuna khilafaka 'illa qaliilaa.

77.Sunnata man-qad 'arsalnaa qablaka mir-rusulinaa wa laa tajidu li-Sunnatinaa tah-wiilaa.

78.'Aqimis-Salaata li-duluu-kish-shamsi 'ilaa gasaqil-layli wa ur-'aanal-Fajr; 'inna qur'aanal-Fajri kaana mash-huu-daa.

79.Wa minal-layli fatahajjad bihii naafilatal-lak; 'asaaa 'any-yab-'asaka Rabbuka Ma-qaamam-Mahmuudaa!

80.Wa qur-Rabbi 'adkhilnii Mukhala Sidqinwwa akhij-nii Mukharaja Sidqinw-waj-'al-lii milladunka sultaanan-na-siiraa.

81.Wa qul jaaa-'al-Haqqu wa zahaqal-Baatil; 'innal-Baatila kaana zahuuqaa.

82.Wa nu-nazzilu minal-Qur-'aani maa huwa Shifaaa-'unw-wa Rahmatul-lil-Mu'-miniina wa laa yaziiduz-zaalimiina 'illaa khasaaraa.

83.Wa 'izaaa'an-'amnaa 'alal-'insaani 'a'-raza wa na-''aa bi jaanibih; wa 'izaa massahush-sharru kaana ya-'uusaa!

84.Qul kulluny-ya'-malu'alaa Shakilatih; fa-Rabbukum 'a'-almu biman huwa 'ahdaa Sabiilaa.

85.Wa yas-'aluunaka 'anir-Ruuh. Qulir-Ruuhu min 'Amri Rabii wa naaa 'uutiitum-minal-'ilmi 'illaa waliilaa.

86.Wa la-'n-shi -naa lanazha banna billaziii 'aw-haynaaa 'ilayka summa laa tajidu laka bihii 'alaynaa wakiilaa.-

87.'Illaa Rahmatam-mir-Rabbika 'inna Fazlahuu kaana 'alyka kabiiraa.

88.Qul-la- inijtama- 'atil- 'Insu wal--Jinnu 'alaaa 'any-ya'-tuu bi-misli haazal-Qur-'aani laa ya'- tuuna bimislihii wa law kaana ba'- zuhum li-ba' zi-zahiiraa.

89.Wa laqad sarrafna linnaasi fii haazal-Qur-'aani min-kulli masal; fa-'abaaa 'aksarunnaa-si 'illaa kufuuraa!

90.Wa qaaluu lan-nu'-mina laka hattaa taf-jura lanaa minal-'arzi yambuu-'aa;

91.'Aw takuuna laka janna-tum-min-nakhiilinwwa inabin-fa-tufajjiral-'anhaara khilaala-haa taf-jiiraa;

92.'Aw takuuna laka janna-tum-min-nakhiilinwwa inabin-fa-tufajjiral-'anhaara khilaala-haa taf-jiiraa;

93.'Aw yakuuna laka baytum-min-zukhrufin 'aw tarqaa fis-samaaa'. Wa lan-nu'mina li-ruqiyika hattaa tunazzila 'alaynaa kitaaban-naqra-'uuh. Qul Sunhaana Rabbil hal kun-tu 'illaa basharar-Rasuulaa?.

94.Wa maa mana-'annaasa 'any-yu'-minuuu 'iz jaaa-'a-humul-Hudaaa 'Illaaa 'an-qaa-luuu 'aba-'asallaahu basharar-Rasuulaa?.

95.Qullaw kaana fil-'arzi malaaa-'ikatuny-yamshuuna mutma-'inniina la-nazzalnaa 'alayhim-minas-samaaa-'i mlakar-rasuulaa.

96.Qul kafaa billahi shahii-dam-baynii wa baynakum; 'innahuu kaana bi-'ibaadihii khabiiram-Basiiraa.

97.Wamany-yahdillaahu fa-huwal-muhtad; wa many-yuz-lil flan-tajida lahum 'awli-yaaa-'a min duunih. Wa nah-shuruhum Yawmal-Qiyaamati 'alaa wujuuhihim 'umyanwwa bukmanwwa summa; ma'-waahum Jahannam: kullamaa khabat zidnaahum Sa-'iiraa.

98.Zaalika jazaaa-'uhum-bi-'annahum kafaruu bi-'Aayaati-naa wa qaaluuu 'a-'izaa kunnaa 'izaamanwwa rufaatan 'a-'in-naa la-mab-'uusuuna khalqan-jadiidaa?

98.'Awalam yaraw 'annalaa-hallazii khalaqas-samaawaati wal-'arza Qaadirun'alaaa 'any-yakhluqa mislahum wa ja-'ala lahum 'ajalal-laa rayba fiih. Fa-'abaz-zaalimuuna 'illaa kufuuraa.

100.Qul-law 'antum tamli-kuuna khazaaa-'ina Rahmati Rabii 'izalla-'amsaktum khash-yatal-'infaaq; wa kaa-nal-'insaanu qatuuraa.

101.Wa laqad 'aataynaa Muu-saa tis-'a'Aayaatim -Bayyi-naa-tin-fas-'al Baniii-'Israaa-'iila 'iz jaaa-'ahum fa-qaala lahuu Fir-'awnu 'innii la- 'a-zunnuka yaa-Muusaa mas-huuraa.

102.Qaala laqad 'alimta maaa 'anzala haaa-'ulaaa-'i 'illaa Rabbus-samaawati wal-'arzi basaaa-'ir; wa 'innii la-'azun-nuka yaa-Fir-'awnu masbuu-raa!

103.Fa-'araada 'any-yastafiz-zahum-minal-'arzi fa- 'agraq-naahu wa mam-mam-ma'ahuu ja-mii-'aa.

104.Wa uinaa mim-ba'-dihii li-Baniii-'Israaa-'iilas-kunu-l-'arza fa-'izaa jaaa-'a Wa-'dul-'aakhirati ji'-naa bikum lafii-faa.

105.Wa bil-haqqi'analnaa-hu wa bii-Haqi nazat; wa maaa 'arsalnaaka 'illaa Mu-bashs-hiranwwa Naziiraa.

106.Wa qur-'aanan-faraq-naahu litaqra-'ahuu 'alannaasi 'ala muksinwwa nazzalnaahu tanziilaa.

107.Qul 'aaminuu bihiii 'aw laa tu'-minuu; 'innallaziina 'uutul-'ilma min qablihiii 'izaa yutlaa 'alayhim yakhirruuna lil-'azqaani sujjadaa.

108.Wa yaquuluuna Subhaana Rabinaaa 'in-kaana wa'-duRabbina la-maf-'uulaa!

109.Wa yakhirruuna lil-'az-qaani yabkuuna wa yaziidu-hum khushuu-'aa.

110.Qulid-'ullaaha 'awid-'ur-Rahmaan: 'ayyammaa Tad-'uu fala-hul-'Asmaaa-'ul Husnaa. Wa la tajhar bi-Salaatika wa laa tukhaafit biha wabtagi bayna zaalika Sabiilaa.

111.Wa qulil-Hamdu lillaahill-azii lam yattakhiz wala-danw-wa lam yakul-lahuu shariikun fil-mulki wa lam yakul-lahuu waliyyum-minaz-zulli wa kab-birhu takbiira!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN