"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name89. Al-Fajr
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Wal - Fajri

2.Wa La - yaalin 'ashr;

3.Wash - Shah - 'I wal - watr;

4.Wal - layli 'izaa yasr;

5.Hal fii zaalika qasamullizii hijr?

6.'alam tara kayfa fa - 'ala Rabbuka bi - 'Aad.

7.'Irama Zaatil - 'imaad.

8.'allatii lam yukhlaq misluhaa fil - bilaad?

9.Wa Samuudal - laziina jaa bus - sakhra bil - waad?

10.Wa fir - 'awna zil - 'awtaad?

11.'Allaziina taghaw fil - bilaad.

12.Fa - 'aksaruu fiihal - fasaad.

13.Fasabba 'alayhim Rabbuka sawta 'azaab:

14.'Inna Rabbaka la - bil -mirsaad:

15.Fa - 'ammal - 'insaanu 'izaa mabtalaahu Rabbuhuu fa - 'akramahuu wa na' - 'amahuu, Faya - quulu Rabbiii 'akhraman.

16.Wa 'ammaaa 'izaa mabtalaahu faqadara 'alayhi rizqahuu, Faya quulu Rabbiii - 'ahaanan.

17.Kallaa bal - laa tukrimuunal - yatiima.

18.Wa la tahaaadduuna 'alaa ta - 'aamil - miskiin!

19.Wa ta' - kuluunat - Turaasa 'aklallammaa,

20.Wa tuhibbuunal - maala hubban - jammaa.

21.Kallaaa 'izaa dukkatil - 'ardu dakkan dakkaa.

22.Wa jaaa - 'a Rabbuka wal - malaku saffan saffaa.

23.Wa jiii - 'a Yawma - 'izim - bi - Jahannama, Yawma 'iziny - yatazakkarul - 'insaanu wa 'annaa lahuz - zikraa?

24.Yaquulu yaalaytanii qaddamtu li - Hayaatii!

25.Fa - yawma - 'izil - laa yu - 'azzibu 'Azaabahuuu 'ahad.

26.Walaa yutsiqu wasaaqahuuu 'ahad.

27.Yaaa - 'ayyatuhan - Nafsul - mutma - 'innah!

28.'Irji - 'iii 'ilaa Rabbiki raadiyatam - mardiyyah!

29.Fadkhulii fii - 'Ibaadii!

30.Wadkhulii Jannatii!

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN