"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name6. Al-An'am
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.‘Al – Hamdu lillaa – hil – lazii khalaqas – Samaa – waati wal – ‘arda wa ja – ‘alaz – Zulumaati wan – Nuur summal – lazina kafaruu bi – Rabbihim ya' – di – luun.

2.Huwal – lazii khalaqakum min – tiinin summa qadaaa ‘ajalaa. Wa ‘Ajalum Musamman ‘indahuu summa ‘antum tamtaruun!

3.Wa huwal – laahu fis –samaawaatii – wa fil – ‘ard. Ya' – lamu sirrakum wa jahra – kum wa ya' – lamu maa taksibuun.

4.Wa maa ta' – tiihim – min ‘Aayatim – min ‘Aayaati Rabbihim ‘illaaa kaanuu ‘an – haa mu' – ridiin.

5.Faqad kazaa – buu bil –Haqqi lammaa jaaa – ‘ahum: fa – sawfa ya' – tiihim ‘am – baaa – ‘u maa kaanu bihii yas – tahzi – ‘uun.

6.‘Alam yaraw kam ‘ahlakna min qablihim – min qarnim makkannaa – hum fil – ‘ardi maa lam numakkil – lakum wa ‘arsal – nas – samaaa – ‘a ‘alayhim – mid raaraa – wa ja – ‘alnal – ‘anhaara tajrii min tahti – him fa – ‘ahlak - naahum – bizunuubihim wa ‘ansha' – nan mim – ba' dihim qarnan ‘aakhariin.

7.Wa law nazzalnaa ‘alayka Kitaaban fii qir – taasin falama – suuhubi – ‘aydiihim laqaa – lal –laziina kafaruuu ‘in haazaaa ‘illaa sihrum – mubiin.

8.Wa qaaluu law laa ‘unzila ‘alayhi malak? Wa law ‘anzalnaa malakal – laqudi – yal – ‘amru – summa laa yuzaruun.

9.Wa law ja – ‘alnaahu malakal – laja – ‘al – naahu rujulanw – wa la labasnaa ‘alayhim – maa yal – bisuun.

10.Wa laqadis -tuhzi – ‘a birusulim min qablika fa – haaqa bil – laziina sakhiruu minhum – maa kaanuu bihii yas – tahzi – ‘uun.

11.Qul siiruu fil – ‘ardi sum – man zuruu kayfa kaana ‘aaqi – batul – mukazzibiin.

12.Qul – li – mam – maa fis samaa – waati wal – ‘ard? Qul – lil – laah. Kataba ‘alaa Nafsihir – Rahmah. La – yajma ‘annakum ‘ilaa Yawmil – Qiyamaati laa rayba fiih. ‘Al – laziina khasi ruuu ‘anfusahum fahum laa yu' – mi – nuun.

13.Wa lahuu maa sakana fil – layli wan – nahaar. Wa Huwas – Samii – ‘ul – ‘aliim.

14.Qul – ‘a ghayrallaahi ‘attakhizu wa – liyyan Faatiris – samaawati wal ‘ardi wa Huwa yut – ‘imu wa laa yut – ‘am. Qul ‘inniii ‘umirtu ‘an ‘akuuna ‘awwala man ‘aslama wa laa takuu nanna minal – mushrikiin.

15.Qul ‘inniii ‘akhaafu ‘in ‘asaytu Rabbii ‘azaaba Yawmin ‘Aziim.

16.May – yusraf ‘anhu yawma – ‘izin faqad rahimah; wa zaalika – fawzul – mubiin.

17.Wa – ‘iny – yam – sas – kallaahu bi – durrin falaa kaashifa lahuuu ‘illaa Huu: wa ‘iny yam – saska bi – khayrin fa – Huwa ‘alaakulli shay – ‘in – Qadiir:

18.Wa Huwal – Qaahiru fawqa ‘ibaadih; wa Huwal – Hakiimul – Khabiir.

19.Qul ‘ayyu shay – ‘in ‘akbaru shahaadah? Qu – lillaah Shahiiidum – baynii wa bayna – kum; wa ‘uu – hiya ‘ilayya haazal Qur – ‘aanu li – ‘unzirakum – bihii wa mam balagh. ‘A – ‘innakum latish – haduuna ‘anna ma – ‘allaahi ‘aalihatan ‘ukhraa? Qul – laaa ‘ash – had qul ‘innamaa Huwa ‘Ilaahunw – Waa – hidunw – wa ‘innanii bariii – ‘um – mimmaa tush – rikuun.

20.‘Allaziina ‘aatay – naa – humul kitaaba ya' – rifuunahum kamaa ya' – rifuuna ‘abnaaa – ‘ahum. ‘Allaziina khasiruuu ‘anfusahum fahum laa yu' – minuun.

21.Wa man ‘azlamu – mim – maniftaraa ‘alal – laahi kaziban ‘aw kazzaba bi – ‘Aayaatih? ‘Innahuu laa yufli – huzzaal – imuun.

22.Wa yawma nah – shuruhum jamii – ‘an summa naquulu lil – laziina ‘ashrakuu ‘ayna shuraakaaa – ‘ukumul – laziina kuntum taz – ‘umuun.

23.Summa lam takun fitnatuhum ‘illaa ‘an qaaluu wallaahi Rabbinaa maa kunnaa – mushrikiin.

24.‘Unzur kayfa kazabuu ‘alaaa ‘anfusihim wa dalla ‘anhum – maa kaanuu yaftaruun.

25.Wa minhum – many – yastami – ‘u ‘ilayk; wa ja – ‘alnaa ‘alaa quluu – bihim ‘a kinnatan ‘any – yafqahuuhu wa fiii ‘aazaanihim waqraa; wa ‘iny – ya – raw kulla ‘Aayatil – laa yu' – minuu bihaa: hat – taaa ‘izaa jaaa – ‘uuka yujaa – diluunaka yaquu – lul – laziina kafaruu ‘in haazaaa ‘illaa ‘asaatiirul – ‘awwa – liin.

26.Wa hum yan – hawna ‘anhu wa yan – ‘awna ‘anh: wa ‘iny – yuh – likuuna ‘ilaaa ‘anfusahum wa maa yash – ‘uruun.

27.Wa law taraaa ‘iz wuqifuu ‘alan – Naari faqaaluu yaa – lay – tanaa nuraddu wa laa nukazziba bi – ‘ayyaati Rabbinaa wa nakuuna minal – Mu' miniin!

28.Bal badaa lahum – maa kaanuu yukh – fuuna min qabl. Wa law rudduu la – ‘aaduu limaa nuhuu ‘anhu wa ‘innahum lakaazibuun.

29.Wa qaaluuu ‘in hiya ‘illaa ha yaatu – nad – dunyaa wa maa nahnu bimab – ‘uusiin.

30.Wa law taraaa ‘iz wu – qiluu ‘alaa Rabbihim! Qaala ‘a – laysa haazaa bil – haqq? Qaaluu balaa wa Rabbinaa! Qaala fazuuqul – ‘azaaba bimaa kuntum takfuruun.

31.Qad khasiral – laziina kazzabuu biliqaaa – ‘illaah – hattaaa ‘izaa jaaa – ‘at- humus – Saa – ‘atu baghtatan qaaluu yaa hasratanaa ‘alaa maa faratnaa fiihaa wa hum yah – miluuna ‘aw – zaarahum; alaa zuhuurihim ‘Alaa saaa – ‘a maa yazi – ruun!

32.Wa mal – ha yaatud – dunyaa ‘illaa la – ‘ibunw – wa lahw? Wa lad – Daruul - ‘Akhiratu khayrul – lillaziina yatta – quun. ‘Afalaa ta' –qiluun?

33.Qad – na – lamu ‘innahuu la yah zunu – kallazii yaquuluuna fa – ‘in – nahum laa yukazzi – buu – naka wa laa – kinnazzaali mina bi – ‘Aayaatillaahi yaj – haduun.

34.Wa laqad kuzzi – bat Rasuulum min – qablika fassabaruu ‘alaa maa kuzzibuu wa ‘uuzuu hataaa ‘ataa hum nas – runaa. Wa laa mubaddila –likalimaa – tillaah. Wa laqad jaaa – ‘aka min – naba – ‘il – Mursaliin.

35.Wa ‘in kaana kabura ‘alayka ‘I raaduhum fa – ‘inis – tata' – ta ‘an – tabta ghiya nafaqan fil – ‘ardi ‘aw sullaman fis samaaa – ‘i fata' – ti – yahum – bi – ‘Aayab. Wa law shaaa – ‘allaahu lajama, ‘ahum ‘alal hudaa falaa takuu – nanna minal Jaahiliin!

36.‘Innamaa yastajii – bul – laziina yasma ‘uun. Wal – mawtaa yab – ‘asuhumul – laahu summa ‘ilayhi yurja – ‘uun.

37.Wa qaaluu law laa nuzzila ‘alayhi Aayatum – mir – Rabbih? Qul ‘innallaaha Qaa – dirun ‘alaa ‘any – yunazzila ‘Aayatanw – wa laakinna ‘aksarahum laa ya' – lamuun.

38.Wa maa min – daab – batin – fil – ‘ardi wa laa taaa – ‘iriny – yatiiru bi – janaa – hayhi ‘illaaa ‘umamun ‘amsaalukum. Maa farratnaa fil – Kitaabi min – shay – ‘in summa ‘ilaa Rabbihim yuh – sharuun.

39.Wallaziina kazzabuu bi – ‘Aayaatinaa summunw – wa buk – mu fiz- zulumaat: many – yasha ‘illaahu yudlilh: wa many – yasha yaj – ‘alhu ‘alaa Siraatim Mustaqiim.

40.Qul – ‘ara – ‘ayatakum ‘in ‘ataakum ‘azaabullaahi ‘aw ‘atat – ku – mus – Saa – ‘atu ‘a ghayrallaahi tad – ‘uuuu? ‘In kuntum saadiqiin.

41.Bal – ‘iyyaahu tad – ‘uuna fa – yak shifu maa tad – ‘uuna ‘ilayhi inshaa – ‘a wa tan sawna maa tushrikuun!

42.Wa laqad ‘ar – salnaaa ‘ilaaa ‘umamin – min – qablikafa – ‘akhaz – naahum – bil – ba' – saaa – ‘i wad – darraaa – ‘i la – allahum yataradarra – uun.

43.Fa – law laaa ‘iz jaaa – ‘ahum – ba – sunaa tadaraa – ‘uu walaakin qasal quluubuhum wa zayyana lahumush Shaytaanu maa kaanuu ya' – maluun.

44.Falammaa nasuu maa zukkiruu bihii fatahnaa ‘alayhim ‘abwaaba kulli shay'; hattaa ‘izaa farihuu bimaaa ‘uutuuu ‘akhaznahum baghtatan fa – ‘izaa hum – mublisuun.

45.Faquti – ‘a daabirul – qawmil – laziina zalamuu. Wal – Hamdu lillaahi Rabbil – ‘Aalamiin.

46.Qul – ‘ara ‘aytum ‘in akhazal – laahu – sam – ‘akum wa ‘absaarakum wa khatama ‘alaa quluubikum – man ‘ilaahun ghay – rul – laahi ya' – tii – kum – bih? ‘Unzur kayfa nusarri – ful – ‘Aayaati summa hum yas – difuun.

47.Qul ‘ara – ‘aytakum ‘in ‘ataakum ‘azaa – bullaahi bagh – tatan ‘aw jahratan hal yuhlaku ‘illal – qaw – muz – zaa – limuun!

48.Wa maa nur – silul – Mur – saliina ‘illaa mubash – shiriina wa munziriin. Faman ‘aamama wa ‘as – laha falaa khaw – fun ‘alayhim wa laa fum yah – zanuun.

49.Wal – laziina kazzabuu bi – ‘Aayatinaa yamassu – humul – ‘azaabu bimaa kaanuu yaf – su – quun.

50.Qul – laa ‘aquulu lakum ‘indiikhazaaa – ‘inul – laahi wa laaa ‘a' – lamul – ghayba wa laaa ‘aquulu lakum ‘innii malak ‘In ‘attabi – ‘u ‘illaa maa yuuhaa ‘ilayy. Qul hal yasta – wil – ‘a' – maa wal – basiir. ‘Afalaa tata – fakkaruun?

51.Wa ‘anzir bihil – laziina yakhaafuuna ‘any – yuh – sharuuu ‘ilaa Rabbihim laysa lahum – min – duuni hii waliy – yunw – wa laa shafii – ‘ul la – ‘allahum yattaquun.'

52.Wa laa tat – rudil – laziina yad – ‘uuna Rabbahum bil – ghadaati wal – ‘a – shiyyi – yuriduuna Waj – hah. Maa ‘alayka min hisaa – ‘bihim – min – shay – ‘inw – wa maa min hisaabika ‘alayhim – min – shay – ‘in fatatruda hum faakuuna minaz – zaalimiin.

53.Wa kazaalika fatannaa ba' – dahum bi – ba' – dil – li – yaquuluuu ‘ahaa – ‘ulaaa – ‘i mannal – laahu ‘alay – him – mim – bayninaa? ‘Alaysallaahu bi – ‘a' – lamu bish – shaa – kiriin.

54.Wa ‘izaa jaaa – ‘akal – laziina yu' – minuuna bi – ‘Aayaatinaa faqul Salaamun ‘alaykuum kataba Rabbukum ‘alaa Nafsihir – Rahmata ‘annahuu man ‘amila minkum suuu – ‘am – bi – jahaa – latin summa taabamim – ba' – dihii wa ‘aslaha fa – ‘annahuu Ghafuurur – Rahiim.

55.Wa kazaalika nufassi – lul – ‘Aayaati wa litas tabiina sabiilul – mujri – miiin.

56.Qul – ‘innii nuhiitu ‘an‘a' – budal – laziina tad – ‘uuna min – duunil laah. Qul – laaa ‘attabi – ‘u ‘ahwaaa ‘akum qad dalaltu ‘izanw – wa maaa ‘ana minal – Muhtadiin.

57.Qul ‘innii ‘alaa bayyinatim – mir Rabbii wa kazzabtum – bih. Maa ‘indii maa tasta' – jiluuna bih. ‘Inil – Hukmu ‘illaa lillaah: yaqussal – Haqqa wa huwa Khayrul – faaasiliin.

58.Qul – law ‘anna ‘indii maa tasta' – jiluuna bihii laqu – diyal ‘amru baynii wa baynakum. Wallaahu ‘a' – lamu bizzaalimiin.

59.Wa ‘indahuu mafaatihul – Ghaybi laa ya' – lamuuhaaa ‘illaa Huu. Wa ya' – lamu maa fil – barri wal – bahr. Wa maa tas qutu – minw – wa raqatin ‘illaa ya'- lamuhaa wa laa habbatin fi zulumaatil – ‘ard waala ratbinw – wa laa yaa – bisin ‘illaa fii Kitaabim – Mubiin.

60.Wa Hu – wallazii yata – waf – faa – kum bil – layli wa ya' – lamu maa jarahtum – binnahaari summa yab – ‘asukum fiihi liyuqdaaa ‘aja – lum – musammaa. Summa ‘ilayhi marji – ‘ukum summa yunabbi – ‘ukum bimaa kuntum ta' – maluun.

61.Wa Hu – wal – Qaahiru fawqa ‘ibaa dihii wa yursilu ‘alaykum hafazah Hattaaa – ‘izaa jaaa – ‘a ahadakumul mawtu tu – waffathu rusulunaa wa hum laa yafarrituun.

62.Summa rudduuu ‘ilal – laahi Mawlaa – humul – Haqq. ‘Alaa lahul – Hukmu wa huwa ‘Asra – ‘ul – haa – sibiin.

63.Qul many – yunajjiikum – min – zulumaatil – barri wal – bahri tad – ‘uu – nahuu tadarru – ‘anw – wa khufyah: la – ‘in ‘anjaanaa min haa zihii lanakuu – nanna minash – shaakiriin.

64.Qulil – laahu yunajjii – kum – minhaa wa min – kulli karbin – summa ‘antum tushrikuun!

65.Qul Huwal – Qaadiru ‘alaaa ‘any – yab ‘asa ‘alaykum ‘azaabum min – fawqikum ‘aw min tahti ‘arjuli – kum ‘aw yal – bisakum shiya – ‘anw wa yuziiqa ba' – dakum ba' - sa ba' – d. ‘Unzur kayfa nusar –riful – ‘Aayaati – la – ‘al – lahum yafqahuun.

66.Wa kazzaba bihii qawmu – ka wa huwal – Haqq. Qul – lastu ‘alay – kum – bi – Wakiil;

67.Likulli naba – ‘im – mustqar – runw – wa sawfa ta' – lamuun.

68.Wa ‘izaaa ra – ‘ay – tallaziina yakhuu duuna fiii ‘Aayaatinaa fa – ‘a' – rid ‘anuhum hattaa yakhuu duu fii hadiisin ghayrih. Wa ‘immaa yunsi – yan – nakash Shaytaanu falaa taq – ‘ud ba' – daz – zikraa ma – ‘al – qaw miz – zaalimiin.

69.Wa maa ‘alal – laziina yattaquuna min hisaabihim – min – shay – ‘inw – wa laakin – Zikraa la – ‘allahum yattaquun.

70.Wa zaril lazii natta khazuu diinahum la ‘ibanw – wa lah – wanw –wa gharrat – humul hayaatud – dunyaa wa zakkir bihiii – ‘an – tubsala nafsum bimaa kasabat: laysa lahaa mi – duunil – laahi waliy – yunw – wa laa shafii'. Wa ‘in ta' – dil kulla ‘ad – lil laa yu' – khaz minhaa. ‘Ulaaa – ikalla – ziina ‘ubsiluuu bimaa kasabuu. Lahuum sharaabum – min hamiininw – wa ‘azaabun ‘aliimum – bimaa kaanuu yak – furuun.

71.Qul – ‘anad – ‘uu miin duunil – laahi maa laa yanfa – ‘unaa wa laa yadur – runaa wa nurraddu ‘alaaa ‘a qaabinaa ba' – da iz hadaa – nal – laahu kallazis – tah – wat – hush sha – yaatiinu fil – ‘ardi hayraana Lahuuu ‘as – haabuny – yad – ‘uunahuuu ‘ilal hudaa' – tinaa. Qul ‘inna hudallaahi huwal hudaa. Wa ‘umir naa linus – lima li – Rabbil – ‘Aalamiin:-

72.Wa ‘an‘aqiimus – Salaata wattaquuh wa Huwal – lazii ‘ilayhi tushaaruun.

73.Wa Huwal – lazii khalaqas – samaawaati wal – ‘arda bil – haqq: wa yawma yaquulu kun – Fayakuun. Qawluhul – Haqq. Wa lahul mul – ku Yawma yun fakhu fis – Suur. ‘Aalimul – ghaybi wash – shahaadah. Wa Huwal – Hakiimul – Khabiir.

74.Wa ‘iz qaala ‘Ibraahiimu li – ‘abiihi ‘Aazara ‘atatta – khizu ‘asnaa – man ‘aalihah? ‘Inniii ‘araaka wa qawmaka fii dalaalim mubiin.

75.Wa kazaalika nuriii ‘Ibraahiima Malakuu – tas – samaawaatii wal – ‘ardi wali – yukuuna minal – Muuqiniin.

76.Falam – maa janna ‘alayhil – laylu ra – ‘aa kaw – kabaa. Qaala haazaa Rabbii. Falam – maaa ‘afala qaala laaa ‘uhib – bul – ‘aafiliin.

77.Falam – maa ra – ‘al – qamara baazi – ghan qaala haazaa Rabbii. Falam – maaa ‘afala qaala la ‘illam yah – dinii Rabbi la – ‘akuunanna minal – qawmid – daalliin.

78.Falam – maa ra – ‘ash – shamsa baazi ghatan qaala haaza Rabbii haazaa ‘akhbar. Falam – maaa ‘afalat qaala yaa – qawmi ‘innii bariii ‘um – mimmaa tushrikuun.

79.‘Innii waj – jahtu waj – hiya lil – lazii fataras – samaawaati wal – ‘arda hanii – fanw – wa maaa ‘ana minal – mush – rikiin.

80.Wa haaaj – jahuu qawmuh. Qaala ‘atu haaj – junnii fil – laahi wa qad hadaan? Wa laaa ‘akhaafuu maa tush – rikuuna bihiii ‘illaaa ‘any yashaaa – ‘a Rabbii shay – ‘aa. Wasi ‘a Rabbii kulla shay – ‘in ‘ilmaa. ‘Afalaa tata – zakkaruun?

81.Wa kaufa ‘akhaafu maaa ‘ashraktum wa laa takhaa – fuuna ‘anna kum ‘ash raktum – billaahi maa lam yunazzil bihii ‘alaykum sultaanaa? Fa – ‘ayyul – fa rii – qayni ‘ahaqqu bil – ‘amn? ‘In kuntum ta' – lamuun.

82.‘Al – laziina ‘aamanuu wa lam yal – bisuuu ‘iimananahum bi – zulmin ‘ulaaa – ‘ika lahumul – ‘amnu wa hum – Muhtaduun.

83.Wa tilka huj – jatunaaa ‘aataynaa – haaa ‘Ibraa – hiima ‘alaa qawmih. Narfa – ‘u dara – jaatim – ,am nashaaa'. ‘Inna Rabbaka Hakiimun ‘Aliim.

84.Wa wahabnaa lahuuu ‘Is – haaqa wa ya' – quub: kullan hadaynaa: Wa – Nuuhan hadaynaa min – qablu wa min Zurriyya – tihii Daa – wuuda – wa Sulay maana wa ‘Ay – yuuba wa Yuusufa wa Muusaa wa Haaruun: wa kazaalika Najzil – Muhsiniin.

85.Wa Zakariyyaa wa Yah – yaa wa ‘Iisaa wa ‘il – yaas. Kullum – minas. Saalihiin:

86.Wa ‘Is – maa ‘iila wal – Yasa – ‘a wa Yuusa wa Luutaa: wa kullan faddalnaa ‘alal – ‘alamiin:

87.Wa min ‘aabaaa – ‘ihim wa zurriyyaati – him wa ‘ikhwaanihim waj tabainahum wahadaynahum‘ilaa Siraatim – Mustaqiim.

88.Zaalika Hudal – laahi yahdii bihii many – yashaaa – ‘u min ‘ibaadih. Wa law ‘ashrakuu lahabita ‘anhum - maa kaanuu ya'- maluun.

89.‘Ulaaa – ‘ikal – laziina ‘aatay – naahumul – Kitaaba wal – Hukma wan – Nubuwwah. Fa – ‘iny – yakfur bihaa haaa – ‘ulaaa – ‘i faqad wakalnaa bihaa qawmal – laysuu bihaa bi –kaafiriin.

90.‘Ulaa – ‘ikallaziina hadallaahu fabi – hudaa – hu – muqtadih. Qul – laaa ‘as – ‘alukum ‘alayhi ‘ajraa: ‘in huwa ‘illaa Zikraa lil – ‘aalamiin.

91.Wa maa qadarul – laaha haqqa qadri – hiii ‘iz qaaluu maaa ‘anzalal – laahu ‘alaa basharim – min – shay'. Qul man ‘anzalal – Kitaabal – lazii jaaa – ‘a bihii Muusaa Nuuranw – wa Hudal – linnaawi taj – ‘aluunahuu qaraa – tiisa tubduunahaa wa tukhfuuna kasiiraa. Wa ‘ullimtum – maa lam ta' – lamuuu ‘antum wa laaa ‘aabaaa – ‘ukum. Quill – laahu summa zarhum fii khaw – dihim yal – ‘aabuun.

92.Wa haazaa kitaabun ‘anzalnaahu Mubaarakum – Musaddiqul – lazii bayna yaday – hi wa li – tunzira ‘Ummal – Quraa wa man hawlahaa. Wallaziina yu' – min – uuna bil – ‘Aakhirati yu' – minuuna bihii wa hum ‘alaa Salaa – tihim yuhaafizuun.

93.Wa man ‘azlamu mimma – nif taraa ‘alal – laahi kaziban ‘aw qaala ‘uuhiya ‘ilayya wa lam yuuha ‘ilayhi shay – ‘unw – wa man qaala sa ‘unzilu misla maaa ‘anzalallaah? Wa law taraaa ‘iziz zaalimuuna fii ghamaraatil – mawti wal malaaa – ikatu baa situuu ‘aydiihim: ‘akhrijuuu ‘anfu – sakum. ‘Alyarma tuj – zawna – ‘azaabal huuni bimaa kuntum taquuluuna ‘alal – laahi ghayral – haqqi wa kuntum ‘an – Aayaatihii tastakbiruun.

94.Wa laqad ji' – tu muunaa furaada kamaa halaqnaakum ‘aw wala marratinw - wa taraktum maa khaw – malnaakum wa' raaa – ‘a zuhuurikum: wa maaa naraa ma ‘akum shufa – ‘aaa ‘akum shufa – ‘aaa ‘akumul – laziina za ‘amtum ‘anna – hum fiikum shura kaaa'. La – qatta qatta – ‘a bay – nakum wa dalla ‘ankum – maa kuntum taz – ‘umuum!

95.‘Innallaaha faali – qul – habbi wannawaa. Yukh – rijul – hayya minal –mayyiti wa mukriju mayyiti minal – hay. Zaaliku mullaahu fa- ‘annaa tu' – fakuun?

96.Faaliqul – ‘isbaah: wa jaa – ‘alal laila sakananw – wash – shamsa wal – qamara husbaanaa; zaalika taqdiirul – ‘Aziizil – ‘Aliim.

97.Wa Huwal – lazii ja – ‘ala lakumun – nujuumali – tah – taduu bihaa fii sulumaatil – barri wal – bahr: qad fassal – nal – ‘Aayati li – qawminy – ya' – lamuun.

98.Wa huwal – lazii ‘ansha – ‘akum – min nafsinw – waahidatin – famusta – qarrunw – wa mustaw – da': qad fassanal – ‘Aayaati li – qawminy – yaf – qahuun.

99.Wa huwal – laziii ‘anzala minaas – samaaa – ‘I maaa – ‘aa: fa ‘akhrajnaa bihii nabaata kulli shay – ‘in fa – ‘akhrajnaa minhu khadiran – mukhriju minhu habbam – mutaaraakibaa: wa minan nakhli min – tal – ‘ihaa qin – waanun – daaniyatunw – wa jannaatin – min ‘a naabinw – waz – zaytuuna war – rum – maana mush – tabi hanw – wa ghayra muta – shaabih. ‘Unzuruuu ‘ilaa samarihii ‘izaa ‘asmara wa yan – ‘ih. ‘Innal fii zaalikum la – ‘Aayaatil – li qaw – miny – yu' – minuun.

100.Wa ja – ‘aluu lillaahi shurakaaa ‘aljinna wa khala – qahum wa kharaquulahuu baniina wa bannaatim – bighayri ‘ilm. Subhaanahuu wa ta – ‘aalaa ‘ammaa yasifuun.

101.Badi – ‘us – samaawaati wal – ‘ard: ‘Annaa yakuunu lahuu waladunw – wa lam – takul – lahuu saahibah? Wa khalaqa kulla shay' wa huwa bi – kulli shay – ‘in ‘Aliim.

102.Zaalikumul – laahu Rabbukum. Laaa ‘ilaaha ‘illaa Huu – khaaliqu kulli – shay – ‘in fa' – buduuh; wa Huwa ‘alaa kulli shay – inw – wakiil.

103.Laa tudri – kuhul – ‘absaaru – wa Huwa yudrikul – ‘absaar: wa Huwal – Latiiful – Khabiir.

104.Qad jaaa – ‘akum basaaa – ‘iru mir – Rabbikum: faman ‘absara falinafsih: wa man ‘ami – ya fa – ‘alayhaa: wa maaa – ‘ana ‘alaykum – bi hafiiz.

105.Wa kazaalika nusarriful – ‘Aayati wa li –quuluu darasta wa linu – bayyi nahuu li – qaw – miny – ya' – lamuun.

106.‘Itta – bi' maaa ‘uuhi – ya ‘ilayka mir – Rabbik: Laaa ‘ilaaha ‘illaaa Huu: wa ‘a' – rid ‘anil – mushrikiin.

107.Walaw shaaa – ‘allaahu maa ‘ashrakuu – wa maa ja – ‘alnaaka ‘alayhim hafiizaa – wa maaa ‘anta ‘alahim biwakiil.

108.Wa laa tasubbul – laziina yad – ‘uuna min – duunil – laahi fa' – yasub – bul – laaha ‘adwam – bi – ghayri – ‘ilm. Kazaalika zayyannaa likulli ‘ummatin ‘amalahum. Summa ‘ilaa Rabbihim – marji – ‘uhum fa – yunabbi – ‘uhum – bimaa kaanuu ya' – maluun.

109.Wa ‘aq – samuu billaahi jahda ‘aymaanihim la – ‘in – jaaa – ‘at – hum ‘Aayatul – la yu' – minuuna bihaa. Qul ‘innamal – ‘Aayaatu ‘indal – laahi wa maa yush – ‘irukum ‘annahaaa ‘izaa jaaa – ‘at laa yu' – minuun?

110.Wa nuqallibu ‘af – ‘idarahum wa ‘absaarahum kaama lam yu'- minuu bihiii ‘awwala marratinw – wa nazaruhum fii tugh – yaa nihimya – mahuun.

111.WALAW ‘ANNANAA nazzalnaa ‘ilay – himul – malaaa – ‘ikata wa kallamahumul – mawtaa wa hashar – naa ‘alayhim kulla shay – ‘in qubulam – maa kaanuu li – yu' – minuuu ‘illaaa ‘any – yashaaa – ‘al laahu wa laakinna ‘aksarahum yaj – haluun.

112.Wa kazaalika ja – ‘alnaa li – kulli na biyyin ‘aduw – wan –sha – yaa tiinal – ‘insi wal – jinni yuuhii ba' – duhum ‘ilaa ba'din – zukh – rufal – qawli – ghuruuraa. Wa law shaaa – ‘a Rabbuka maa fa – ‘aluuhu faz – arhum wa maa yaftaruun.

113.Wa – li tasghaaa ‘ilayhi ‘af – ‘idatul – laziina laa yu'- minuuna bil – ‘Aakhiraati wa li – yar – dawhu wa li – yaqtarifuu maahum – muqtarifuun.

114.‘Afa – ghayral – laahi ‘abtaghii hakamanw – wa Huwal – laziii – ‘anzala ‘ilay – kumul – kitaaba mufas – salaa? Wallaziina ‘aatay – naahumul – kitaaba ya' – lamuuna ‘annahuu munaz – zalummir – Rabbika bil – haqqi falaa takuunana minal –mumtariin.

115.Wa tammat kalimatu Rabbika sidqanw – wa ‘adlaa: laa mubaddila li kalimaa – tih: wa Huwas – Samii – ‘ul ‘Aliim.

116.Wa ‘in – tuti' ‘aksara man – fil ardi yudil – luuka ‘an – Sabiilillaah. ‘Iny – yat – tabi – ‘uuna ‘illaz – zanna wa ‘in hum ‘illaa yakh – rusuun.

117.‘Inna Rabbaka Huwa ‘a' – lamu many – yadillu ‘an – Sabiilih; wa Huwa ‘a' – lamu bil – Muhtadiin.

118.Fa – kuluu mimmaa Zukirasmullaahi ‘alayhi ‘in – kuntum – bi – ‘Aayatihii Mu' – miniin.

119.WA maa lakum ‘allaa ta' – ku – luu mimmaa zukiras – mullaahi ‘alayhi wa qad fassala lakum – maa harrama ‘alaykum ‘illaa madtu – rirtum ‘ilayh? Wa ‘inna kasiiral – la – yudil – luuna bi – ‘ahwaa – ‘ihim bi – ghayri ‘ilm. ‘Inna Rabbaka Huwa ‘a' – lamu bil – mu' – tadiin.

120.Wa zaruu zaahiral – ‘ismi wa baatinah: ‘Innal – laziina yaksibuunal – ‘ismasa – yuj – zawna bimaa kaanuu yaq – tarifuun.

121.Waa laa – ta' – kuluu mim – maa lam – yuz – karis – mullaahi ‘alayhi wa ‘innahuu la – fisq. Wa ‘innash – sha – yaatiina la – yuu – huuna ‘ilaa ‘awliyaaa – ‘ihim – liyujaa – diluukum. Wa ‘in ata'tu – muhuum ‘in – nakum lamush – rikuun.

122.‘Awa – man kaana maytan fa – ‘ahyay – naahu wa ja – ‘alnaa lahuu Nuurany – yamshii bihii fin – naasi Kaman – masa – luhuu fizzulu – maati laysa bi – khaari jim – minhaa? Kazaa lika zuy – yina lil – kaafiiriina maa kaanuu ya'maluun.

123.Wa kazaa – lika ja – ‘alnaa fii kuli qar – yatin ‘akaabira mujrimiihaa li – yamkuruu fiihaa; wa maa yankuruuna; wa maa yamkuruuna ‘illaa bi – ‘anfu – sihim wa maa yash – ‘uruun.

124.Wa ‘izaa jaaa – ‘at – hum –‘Aayatun qaaluu lan – nu' – mina hattaa nutaa misla maaa ‘uuti – ya rusu – lul – laah. ‘Allaahu ‘a' – lamu – haysu yaj – ‘alu Risalatah. Sayusii – bullaziina ‘ajramuu saghaarun ‘indal – laahi wa ‘azaabun shadii – dum – bimah kaanuu yamku – ruun.

125.Fa – many – yuridil – laahu ‘anyyahdi yahuu yash – rah sadrahuu lil ‘Islaam; wa many – yurid ‘any – yudil lahuu yaj – ‘al sadrahuu day – yiqan harajan ka – ‘anna maa yassa' – ‘adu fis – samaa'. Kazaa – lika yaj – ‘alul laahur – rijsa ‘alal – laziina laayu' –minuun.

126.Wa haazaa Siraatu Rabbika Musta – qiimaa: qad fas – salnal ‘Aayaati li – qaw – miny – yazzakkaruun.

127.Lahum Daarus – Salaami ‘inda Rabbihim wa Huwa Waliyyu hum – bimaa kaanuu ya' – mahuun.

128.Wa yawma – yah – shuru – hum jamii – ‘aa yaa – ma' sharal – jinni qadis – taksartum – minal – ‘ins. Wa qaala ‘aw – liyaaa – ‘uhum – minal – ‘insi Rabbanas – tamta – ‘a ba' – dunaa bi – ba' dinw – wa balaghnaaa ‘ajala – nal – lazii ‘ajjalta lanaa: qaalan – Naaru mas waakum khaalidiina fiihaa ‘illaa maa shaaa – ‘allaah. ‘Innallaah. ‘Inna Rabbaka Hakiimun ‘Aliim.

129.Wa kazaa – lika nuwallii ba' – daz – zaali –miina ba' – dam – bimaa kaanuu yak – sibuun.

130.Yaa – ma' – sharal – jinni wal – ‘insi ‘alam ya' – tikum rusulum – minkum yaqus – suuna ‘laykum ‘Aayatii wa yunzi ruunakum liqaaa ‘a yaw – mikum haazaa? Qaaluu shahidnaa ‘alaaa ‘anfusina wa gharrat – humul – hayaatud – dunyaa wa shahiduu ‘alaaa ‘anfu – sihim ‘annahum kaanuu kaafi – riin.

131.Zaalika ‘allam yakur – Rabbuka – ruuhlikal – quraa – bi – zulminw – wa ‘ahluhaa – ghaafi - luun.

132.Wa li – kullin – darajaatum – mim – maa ‘amiluu: wa maa Rabbuka bighaafiliin ‘ammaa ya' – maluun.

133.Wa Rabbukal – Ghaniyyu Zur – Rah – mah: ‘iny – yasha' yuz – hibkum wa yas takh – lif mim – ba' dikum maa ya – shaaa – ‘u kamaaa ‘ansha – ‘akum – min – zurriy – yati qawmin ‘aakhiriin

134.‘Inna maa tuu – ‘aduuna la – ‘aatinw – wa maa ‘antum – bi – mu' – jiziin.

135.Qul – yaa qawmi – maluun ‘alaa makaa – natikum ‘innii ‘aamil: fa – sawfa ta' – lamuuna man takuunu lahuu ‘Aaqiba – tud – daar: ‘in nahuu la yuflihuz – zaalimuun.

136.Wa – ja – ‘aluu lillaahi mim – maa zara – ‘a minal – harsi wal – ‘an – ‘aami nasii – ban fa – qaaluu haazaa lillaahi biza' – mihim wa hazaa li – shura – kaa – ‘inaa! Famaa kaana li – shura – kaaa – ‘ihim falaa yasilu ‘ilallaah; wa maa kaana lillaahi fa – huwa yasilu ‘ilaa shura – kaa – ‘ihim! Saaa – ‘a maa yahkumuun!

137.Wa kazaa – lika way – yana likasiirin – minal – mush – rikiina qatla – ‘aw – laadihim shura – kaaa – ‘uhum li – yurduuhum wa li – yalbisuu – ‘alay – him diinahum. Wa law shaaa ‘allaahu maa fa – ‘aluhuu fazarhum wa maa yaf – taruun.

138.Wa qaalu haa – zihiii ‘an ‘aamunw – wa harsun hijrul – laa yat – ‘amuhaaa ‘illaa man – na – shaaa – ‘u biza' mihim wa ‘an ‘aamun hurrimaat zuhuuruhaa wa ‘an ‘aamul – laa yaz – kuruu - nas – mallaahi ‘alayhaf – tiraaa – ‘an ‘alayh: sa yajzii – him bimaa kaanuu yaf – taruun.

139.Wa qaalu maa fii butunii haazihil – ‘an – ‘aami – khaalisatul – li – zukuu – rinaa wa muharramun ‘alaaa ‘azwaa – jinaa; wa ‘iny – yakum – many – tatan fahum fiihi shura – kaaa'. Sa – yajziihim was – fahum: ‘innahum Hakiimun ‘Aliim.

140.Qad khasiral – laziina qataluuu ‘awlaa – dahum safaham bi – ghayri ‘ilminw – wa harramuu maa razaqa – humullaah – huf – tiraaa – ‘an ‘alallaah. Qad dalluu wa maa kaanuu muhtadiin.

141.Wa – Hu wallazii ‘an – sha ‘a jannaatim – ma' ruu – shaatinw –wa ghayra ma' ruu – shaatinw – wan nakhla wazzar – ‘a mukhtalifan ‘ukuluhuu waz – zay – tuna war – rummaana mutashaabihanw – wa ghayra muta – shaabih: kuluu min samarihiii – ‘izaaa ‘asmara wa ‘aatuu haqqahuu yawma hasaadih. Wa laa tusrifuu: ‘innahuu la yuhibbul musrifiin.

142.Wa minal – ‘an – ‘aami hamuula – ‘tanw – wa farshaa. Kuluu mim – maa razaqakumul – laahu wa laa tattabi – ‘uu khutuwaatish – Shaytaan: ‘innahuu lakum ‘adunw – wum mubiin.

143.Samaani – yata ‘azwaaj: minad – da'– nis – nayni wa minal – ma' – zis – nayn. Qul – ‘aaaz – zaka rayni harrama ‘amil – ‘unsa – yayni ‘ammash – tamalat ‘alayhi ‘arhaamul – ‘unsa -yayn? Nabbi – ‘uunii bi – ‘ilmin ‘in kuntum Saadiqiin:

144.Wa minal – ‘ibilis – nayni wa minal baqaris – nayn. Qul ‘aaaz – zakarayni harrama – ‘amil – ‘unsa yayni ‘ammashta – malat ‘alayhi ‘arhaamul – ‘unsa – yayn? ‘Am kuntum shuha – daaa – ‘a ‘iz wassaa kumul – laahu bi – haaza? Faman ‘azlamu mimma – niftaraa – ‘alal – laahi kazibal – li – yudillan – naasa bi ghayri ‘ilm? ‘Innal laaha laa yahdil – qaw – maz – zaalimiin.

145.Qul – laaa ‘ajidu fii maaa ‘uuhiya ‘I layya muharraman ‘alaa taa – ‘iminy yat – ‘amuhuu ‘illaaa ‘any 0 yakuuna may tatan ‘aw damam – mas – fuuhan ‘awlahma khin – ziriin fa – ‘innahuu rijsun ‘aw fisqan – ‘u hilla li – ghay – rillaahi bih. Famanid – turra ghayra baaghinw – wa laa ‘aadin fa – ‘inna Rabbaka Ghafuurur – Rahiim.

146.Wa ‘alal – laziina haaduu harramnaa kulla zii – zufur. Wa minal – baqari wal – ghanami harramnaa ‘alayhim shuhuuma humaaa ‘illaa maa hamalat zuhuuru humaaa ‘awil – hawaayaaa ‘aw makh – talata bi – ‘azm. Zaalika jazay – naahum – bi bagh – yihiim: wa ‘innaa la – saadiquun.

147.Fa – ‘in – kazza – buuka faqur – Rabbukum Zuu – Rahmatinw – waasi – ‘ah; wa laa yuraddu ba' – suhuu ‘anil – qawmil – mujri – miin.

148.Sa – yaquulul – laziina ‘ashrakuu law shaaa – ‘allaahu maaa ‘ashrak – naa wa laaa ‘aabaa – ‘unaa wa laa harramnaa min – shay'. Kazaalika kazzabal – laziina min – qablihim hattaa zaaquu ba' – sanaa. Qul hal in – dakum – min ‘ilmin fatukhrijuuhu lanaa? ‘In – tattabi – ‘uuna ‘il – laz – zanna wa ‘in ‘antum ‘illaa takhrusuun.

149.Qul fa – lillaahi – Huj – jatul – baalighah; falaw shaaa – ‘a la – hadaakum ‘ajma – ‘iin.

150.Qul – halumma shuhaadaaa – ‘akumul laziina yash – haduuna ‘annal – laaha harrama haazaa. Fa ‘in – shahiduu falaa tash – had ma – ‘ahum. Wa laa tatta – bi' ‘ahwaaa – ‘allaziina kazzabuu bi – ‘Aayaatinaa wal – laziina laa yu' – minuuna bil – ‘Aakhirati wa hum bi – Rabbihim ya' – diluun.

151.Qul ta – ‘aa – law maa haarama Rabbukum ‘alaykum ‘allaa tushrikuu bihii shay – ‘anw – wa bil – waalidayni ‘ihsaanaa; wa laa taq – tuluuu ‘awlaadakkum – min ‘imlaaq; nahnu narzuqu – kum wa ‘iyyaa – hum; wa laa taqrabul – fa – waahisha maa zahara minaa wa maabatan. Wa laa taqtu – lunnafsal – latii harramallaahu ‘illaa bil – haqq; zaali – kum wassaa – kum – bihii la – ‘allakum ta' – qiluun.

152.Wa laa taqrabuu maalal – yatiimi ‘illaa billatii hi – ya ‘ahsanu hattaa yab – lugha ‘a – shuhaddah. Wa ‘aw – ful – Kayla wal – miizaana bil – qist. Laa nukallifu naf – san ‘illaaa wus – ‘ahaa; - wa ‘izaa qul – tum fa' – diluu wa law kaana zaaqurbaa; wa ‘izaa qul –tum fa' diluu wa law kaana zaaqurbaa; wa bi' – ‘Ahdil – laahi ‘awfuu: zaalikum wassakum bihii la – ‘allakum tazakkaruun.

153.Wa ‘amma haazaa Siraatii Mustaqiiman – fattanbi – ‘uuh: wa laa tattabi – ‘ussubala fata – farraqa bi – kum ‘an – sabiliih: zaaikum wassaakum – bihii la – ‘allakum tattaquum.

154.Summa ‘aataynaa Muusal – Kitaaba tamaa – man ‘alallazii ‘ahsana wa taisiilal – likulli shay – ‘inw – wa rah – matal – la ‘allahum – bi – liqaaa – ‘I Rabbihim yu' – minuun.

155.Wa haazaa Kitaabun ‘anzalnaahu mubaa – rakum – fattabi – ‘uhuu wattaquu la – ‘allakum turhamuun.

156.‘An – taquuluuu ‘innamaaa ‘unzilal – Kitaabu ‘alaa Taaa – ‘ifatayni min – qabli – naa. Wa ‘in kunnaa ‘an – diraasatihim laghaafiliin;

157.‘Aw taquuluu law – ‘annaaa ‘unzila ‘alaynal – kitaaba la kuunnaaa ‘ahdaa minhum. Faqad jaaa – ‘akum – Bayynatum – mir – Rabbikum wa Hudanwa – wa Rahmah. Faman ‘azlamu mim – man – kazaaba bi – ‘Aayaa – tillaahi wa sadafa ‘anhaa? Sa – naj – zil – laziina yasdifuuna ‘an‘Aayaatinaa suuu ‘al – ‘azaabi bimaa kaanuu yasdifuun.

158.Hal yanzuruuna ‘illaaa ‘anta' tiya humul – malaaa – ‘ikatu Rabbuka ‘aw ya' tiya ba' du ‘Aayaati Rabbik? Yawma ya' – tii ba' du ‘Aayaati – Rabbika laa yamfa – ‘u nafsan ‘iimaanuhaa lam takun ‘aamanat min qablu ‘aw kasabat fiii ‘iimaaniha khay – raa. Qulin - taziruuu ‘innaa munta – ziruun.

159.‘Innal – laziina farraqu diinahum wa kaanuu shiya – ‘al – lasta minhum fii shay ‘Inna – maaa ‘amruhum ‘ilal – laahi summa yunab – bi – ‘uhum – bimaa kaanuu yaf – ‘aluun.

160.Man jaa – ‘a bil – hasanati falahuu ‘ashru ‘amsaalihaa, wa man – jaaa – ‘a bis sayyi – ‘ati falaa yuj – zaaa ‘illaa mislahaa wa hum laa yuz – lamuun.

161.Qul ‘innanii hadaanii Rabbii ‘ilaa Siraatim – Mustaqiim, Diinan Qiyamam – Millata ‘Ibraa – hiima haniifaa, wa maa kaana minal – mushrikiin.

162.Qul ‘inna Salaatii wa nusukii wa mah – yaaya wa mamaatii lil – laahi Rab – bil – ‘aalamiin.

163.Laa shariika lah: wa bizaa – lika ‘umirtu wa ‘ana ‘awwa – lul – Muslimiin.

164.Qul ‘a – ghayral – laahi ‘abghii Rabbanw – wa Huwa Rabbu kulli shay'? wa laa taksibu kullu nafsin ‘illaa ‘alayhaa; wa laa taziru waazi – ratunw – wizra ‘ukhraa. Summa ‘ilaa Rabbikum marji – ‘ukum fa –yunabbi – ‘ukum – bimaa kuntum fiihi takh – talifuun.

165.Wa Huwal – lazii ja – ‘alakum khalaaa – ‘ifal – ‘radi wa ra – fa – ‘a ba' – dakum fawqa ba' – din darajaa – til – li – yabluwakum fii – maaa ‘aataa – kum: ‘Inna Rabbaka Sarii – ‘ul – ‘iqaabi wa ‘innahuu la – Ghafuurur – Rahiim.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN