"The Right Way To Read Quran Is In Arabic." Learn To Read Arabic Click Here
(Prophet Mohammad (PBUH) said: "Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward. And that reward will be multiplied by ten". And he said as "... for the one who recites with difficulty, then he will have TWICE that reward.")

-- Holy Quran In Roman Arabic --
Surah Name46. Al-Ahqaf
1. Fatiha
2. Al-Baqarah
3. Al-Imran
4. An-Nisa'
5. Al-Ma'idah
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hood
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Isra
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta Ha
21. Al-Anbiya'
22. Al-Hajj
23. Al-Mu'minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'ara'
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-'Ankabut
30. Ar Room
31. Luqman
32. As Sajdah
33. Al Ahzab
34. Saba'
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghafir
41. Fussilat
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahinah
61. As-Saff
62. Al-Jumu'ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Taghabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqah
70. Al-Ma'arij
71. Nooh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamah
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba'
79. An-Nazi'at
80. 'Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Ghashiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Ad-Duha
94. Ash-Sharh
95. At-Tin
96. Al-'Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-'Adiyat
101. Al-Qari'ah
102. At-Takathur
103. Al-'Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Bismillahir Rahmaanir –Ra–hiim.

1.Haa – Miiim.

2.Tanziilul – Kitaabi minal – laahil – ‘Aziizul – Hakiim.

3.Maa khalaqnas – samaawaati wal – ‘arda wa maa baynahumaa ‘illaa bil – haqqi wa ‘aja – lim – musammaa wallaziina kafiruu ‘ammaaa ‘unziruu mu' – riduun.

4.Qul – ‘ara- ‘aytum – maa tad – ‘uuna min duun illaahi aruunii maa zaa khalaqum minal – ‘ardi ‘am lahum shirkun – fissamaawaat? Lituunii bi – kitaabim – min – qabli haazaa ‘aw – ‘asaara – tim – min ‘ilmin ‘in kuntum saadiqiin!

5.Wa man ‘adallu mimmany – yad – ‘uu min – duunillaahi mal – laa yastajiibu lahuuu ‘ilaa Yawmil – Qiyaamati wa hum ‘an – du – ‘aaa – ‘ihim ghaafiluun?

6.Wa ‘izaa hushiran – naasu kaanuu lahum ‘a' – daaa – ‘anwwa kaanuu bi – ‘ibaadatihim kaafiriin!

7.Wa ‘izaa tutlaa ‘alay – him ‘Aayaatunaa – Bayyinaatin qaalallaziina kafaruu lil – Haqqi lammaa jaaa – ‘ahum haazaa sihrum – mubiin!

8.‘Am yaquuluunaf – taraaf? Qul – ‘inif – taraytuhum falaa tamlikuuna lil minallaahi shay – ‘aa. Huwa ‘a' – lamu bimaa tufiiduuna fiih! Kafaa bihii Shaahiidam – baynii wa baynakum! Wa Huwal – Ghafuurur – Rahiim.

9.Qul maa kuntu bid – ‘am – minarrusuli wa maaa ‘adrii maa yuf – ‘alu bii wa laa bikum. ‘In ‘attabi – ‘u ‘illaa maa yuuhaaa ‘ilayya wa maaa ‘ana ‘illaa Naziirum – mubiin.

10.Qulll ‘ara – ‘aytum ‘in – kaana min ‘indillaahi wa kafartum – bihii wa shahida shaahidum – mim – Baniii – ‘Israaa – ‘iila ‘alaa mislihii fa – ‘aamana wastakbartum? ‘Innallaaha laa yahdil – qawmaz – zaalimiin.

11.Wa qaalallaziina kafaruu lillaziina ‘aamanuu law kaana khay ram maa sabaquunaaa ‘ilayh! Wa ‘iz lam yahtaduu bihii fasa – yaquuluuna haazaaa ‘ifkun – qadiim!

12.Wa min qablihii kitaabu Muusaaa ‘imaamanw – wa rahman: wa haazaa kitaabum – musaddiqul – lisaanan ‘Arabiyyal – li – yun – zirallaziina zalamuu, wa Bushraa lil – Muhsiniin.

13.'Innallaziina qaaluu Rabbunallaahu summas – taqaamuu falaa khawfun ‘alayhim wa laa hum yahzanuun.

14.‘Ulaaa ‘ika ‘As – haabul Jannati khaalidiina fiihaa: jazaaa – ‘am – bimaa kaanuu ya'- maluun.

15.Wa was – say – nal – ‘insaana bi – waali dayli ‘ihsaanaa: hamalathu ‘ummuhuu kurhanw – wa wada - ‘athu kurhan. Wa hamluhuu wa fisaaluhuu salaasuuna shahraa. Hattaaa ‘izaa balagha ‘ashuddahuu wa balagha ‘arba – ‘iina sana tan qaala Rabbi ‘awzi' – nii ‘an ‘ashkura ni' – matakallatiii ‘an ‘amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa ‘an ‘a'- mala saalihan – tardaahu wa ‘aslih lii fii zurriyyatiii. ‘Innii tubtu ‘ilay – ka wa ‘innii minal – Muslimiin.

16.‘Ulaaa – ‘ikallaziina nata – qabbalu ‘anhum ahsana maa ‘amiluu wa natajaawazu ‘an – sayyi – ‘aatihim fiii ‘ashaabil – Jannah: wa' – das – sidqillazii kaanuu yuu – ‘aduun.

17.Wallazii qaala li – waalidayhi ‘uffil – lakumaaa ‘ata – ‘idaa ninii ‘an ‘ukhraja wa qad khalatil – quruunu min – qablii? Wa humaa yastaghiisaanillaaha waylaka ‘aamin! ‘Inna wa' – dallaahi haqq. Fayaquulu maa haazaaa ‘illaaa ‘asaatiirul – ‘awwaliin!

18.‘Ulaaa – ‘ikallaziina haqqa ‘alayhimul – Qawlu fiii ‘uma – min qad khalat min – qablihim – minal – Jinni wal – ‘ins; ‘innahum kaanuu khaasiriin.

19.Wa likullin – darajaatum – mimmaa ‘amiluu, wa liyu – waffiyahum ‘a'- maalahum wa hum laa yuzlamuun.

20.Wa Yawma yu' – radullaziina kafaruu ‘alan – Naar. ‘Azhabtum tayyibaati fii hayaatikumuddunyaa wastam – ta' – tum bihaa: fal Yawma tujzawna ‘azaabal – huuni bimaa kuntum tastakbiruuna fil – ‘ardi bi – ghayril – haqqi wa bimaa kuntum tafsuquun.

21.Wazkur ‘Akhaa ‘Aad: ‘iz ‘anzara qawmahuu bil – ‘AHQAAFI wa qad khalatin – nuzuru mim – bayni yadayhi wa min – khalfihiii ‘allaa ta' – buduuu ‘illallaah: ‘inniii ‘akhafu ‘alaykum ‘azaaba Yawmin ‘aziim.

22.Qaala ‘aji' – tanaa lita' – fikanaa ‘an ‘aalihatinaa? Fa' – tinaa bimaa ta – ‘idunaaa ‘in – kunta minas – saadiqiin!

23.Qaala ‘innamal – ‘ilmu ‘indallaah: wa ‘uballighukum – maaa ‘ursilu bihi wa laakinniii ‘araakum qawman – tajhaluun!

24.Falammaa ra – ‘awhu ‘aari – dam – mustaqbila ‘awdiyatihim qaaluu haazaa ‘aaridum – mum – tirunaa! Bal huwa mas – ta' – jaltum – bih! – riihum fiihaa ‘Azaabun ‘aliim!

25.Tudammiru kulla shay – ‘im – bi – ‘amri Rabbihaa fa – ‘asbahuu laa yuraaa ‘illaa masaakinuhum! Ka – zaalika najzil – qawmal – mujrimiin!

26.Wa laqad makkannaahum fii – maaa ‘immakkannaakum fiihi wa ja – ‘alnaa lahum sam – ‘anw – wa ‘absaaranw – wa ‘af – ‘idah: famaaa ‘aghnaa ‘anhum sam – ‘u – hum wa laa ‘absaaruhum wa laaa ‘af – ‘idatuhum – min – shay – ‘in ‘iz kaanuu yajhaduuna bi – ‘Aayaatillaahi wa haaqa bihim – maa kaanuu bihii yastahzi – ‘uun!

27.Wa laqad ‘ahlaknaa maa hawlakum minal – quraa wa sarrafnal – ‘Aayaati la – ‘allahum yarji – ‘uun.

28.Fa – law laa nasara – humul – laziinat – takhazuu min – duunil – laahi qurbaanan ‘aalihah? Bal dallu ‘anhum: wa zaalika ‘ifkuhum wa maa kaanuu yaftaruun.

29.Wa ‘iz sarafnaaa ‘ilayka nafaram – minal – Jinni yastami – ‘uu – nal –Qur – ‘aan. Falammaa hadaruuhu qaaluuu ‘ansituu! Falammaa qudiya wallaw ‘ilaa qawmi – him – munziriin.

30.Qaaluu yaa – qawmanaaa ‘innaa sami' – naa kitaaban ‘unzila mimba' – di Muusaa musaddiqal – limaa bayna yadayhi yahdiii ‘ilal – Haqqi wa ‘ilaa Tariiqim – Mustaqiim.

31.Yaa – qawmanaaa ‘ajiibuu Daa ‘iyallaahi wa ‘aaminuu bihii yaghfir lakum – min – zunuubi – kum wa yujir – kum – min ‘Azaabin – ‘aliim

32.Wa mallaa yujib Daa – ‘iyallaahi falaysa bimu' – jizin – fil – ‘ardi wa laysa lahuu min – duunihii ‘awliyaaa': ‘ulaaa – ‘ika fii dalaalim – mubiin.

33.‘Awalam yaraw ‘annal – laahal – lazii khalaqas – samaawaati wal – ‘arda wa lam ya'- ya bi – khalqihinna bi – qaadiriin ‘alaaa ‘anyyuh – yi – yal – mawtaa? Balaaa ‘innahuu ‘alaa kulli shay – ‘in Qadiir.

34.Wa Yawma yu'- radul – laziina kafaruu ‘alan – Naar; ‘a – laysa haazaa bil – Haqq? Qaaluu balaa wa Rabbinaa! Qaala fazuuqul – ‘azaaba bimaa kuntum takfuruun!

35.Fasbir kamaa sabara ‘ulul – ‘azmi minar – rusuli wa laa tasta' jil – lahum. Ka – ‘annahum Yawma yarawna maa yuu – ‘asuuna lam yalbasuuu ‘illaa saa – ‘atam – min nahaar. Balaagh: fahal yuh – laku ‘illal – qawmul – faasiquun.

<< Previous SuraNext Sura >>
 
Copyright @ 2023 ISLAM123.IN